Vilém Kout­ník, Brno, 2021

Váže­ní, rád bych podě­ko­val za kur­zy ang­lič­ti­ny, kte­ré orga­ni­zu­je­te o let­ních prázd­ni­nách ve Val­ti­cích již řadu let. Měl jsem mož­nost být na něko­li­ka těch­to kur­zech a musím sdě­lit, že vždy byly per­fekt­ně zor­ga­ni­zo­vá­ny a vede­ny s cílem pře­dat účast­ní­kům co nej­ví­ce poznat­ků v rám­ci výu­ky ang­lič­ti­ny, vytvo­řit pří­jem­nou atmo­sfé­ru během celé­ho kur­zu jak v rám­ci výu­ky tak i mimo ní. V kur­zech vždy uči­li rodi­lí mluv­čí z Kana­dy. Všich­ni tito vyu­ču­jí­cí byli lidé s peda­go­gic­kou pra­xí a uplat­ňo­va­li prin­ci­py moder­ní didak­ti­ky ve výu­ce ang­lič­ti­ny s důra­zem na poslech, poro­zu­mě­ní a také v potřeb­né míře na gra­ma­ti­ku. Výu­ka byla vhod­ně roz­dě­le­na na dopo­led­ní, odpo­led­ní a večer­ní blok tak, aby se opti­mál­ně vyu­žil čas pro výu­ku a také aby byl pro­stor pro odpo­či­nek a fixa­ci uči­va. Měl jsem mož­nost být i v kur­zech, ve kte­rých byli mla­dí lidé, žáci základ­ních a střed­ních škol ve věku od 9 do 20 let. Rov­něž pro tuto sku­pi­nu účast­ní­ků byly kur­zy při­pra­ve­ny na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Tito mla­dí frek­ven­tan­ti vel­mi oce­ňo­va­li důraz na ver­bál­ní komu­ni­ka­ci a sou­čas­ně sku­teč­nost, že tyto kur­zy je význam­ně posu­nu­ly ve zna­los­tech z ang­lič­ti­ny. Oce­ňo­va­li rov­něž pro­stor pro hry, zpěv, sport apod. Čas mimo výu­ku čas­to vyu­ží­va­li pro komu­ni­ka­ci s kanad­ský­mi lek­to­ry. Kanad­ští vyu­ču­jí­cí byli k dis­po­zi­ci od rána do pozd­ních večer­ních hodin. Kdo chtěl mohl komu­ni­ko­vat a vylep­šo­vat svou ang­lič­ti­nu. Pev­ně věřím, že i v obdo­bí po koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii bude o tyto kur­zy zájem z řad širo­ké veřej­nos­ti. Pře­ji úspěch kur­zům po řadu dal­ších let.

Vilém Kout­ník, Brno, 2021

Publikováno
V rubrikách Reference

Dag­mar Novot­ná, eko­nom, Brno 2019

Kurz jsem absol­vo­va­la v letoš­ním roce. Vzhle­dem k tomu, že jsem si na něj vybí­ra­la dovo­le­nou odjíž­dě­la jsem s oba­va­mi. Ty se roz­ply­nu­ly obra­tem a já pro­ži­la nej­ú­žas­něj­ší týden, jaký jsem si ani neu­mě­la před­sta­vit. Lek­to­ři úžas­ní, ochot­ni jak učit, tak i naslou­chat. Téma­ta váž­ná i odpo­čin­ko­vá. A to, že byli ochot­ni trá­vit veš­ke­rý svůj čas se stu­den­ty, to už bylo nad oče­ká­vá­ní. Měla jsem oba­vu ze slo­že­ní sku­pi­ny, ale věko­vé rozpě­tí bylo úpl­ně v poho­dě, všich­ni při­je­li s ocho­tou se něco nau­čit. Poda­ři­lo se mi roz­mlu­vit, není pro mě úpl­ně pod­stat­né, zda mám gra­ma­tic­ky správ­nou větu, ale jest­li se domlu­vím. Orga­ni­za­ce ško­ly nemě­la chy­bu a bylo vidět, že tomu věnu­jí všich­ni spous­tu času. Odjíž­dě­la jsem s obrov­skou nechu­tí a kdy­by to bylo mož­né, urči­tě bych zůsta­la ješ­tě týden.

Dag­mar Novot­ná, eko­nom, Brno 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Iva­na Mly­ná­řo­vá, Pra­ha 2019

Líbi­lo se mi úpl­ně všech­no. Atmo­sfé­ra byla vel­mi přá­tel­ská, doslo­va rodin­ná. Výu­ka byla skvě­lá a ško­lu bych urči­tě dopo­ru­či­la svým zná­mým. Ze začát­ku jsem byla vel­mi ner­vóz­ní, pro­to­že ang­lič­ti­nu jsem již dlou­ho nepo­u­ží­va­la, a hlav­ně jsem nechtě­la, by na mě vůbec někdo pro­mlu­vil a na kon­ci jsme se bavi­li všich­ni dohro­ma­dy zce­la uvol­ně­ně, ať už to byli Češi nebo kanad­ští lek­to­ři, najed­nou mi bylo úpl­ně jed­no s kým mlu­vím. Celý týden jsem si skvě­le uži­la, výu­ka pro­bí­ha­la vět­ši­nou zábav­nou for­mou a uče­ní vůbec neby­lo stresující.

Iva­na Mly­ná­řo­vá, Pra­ha 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Filip Horák, stu­dent, Olo­mouc 2019

Veli­ce se nám líbí celá myš­len­ka toho­to kur­zu, a ale­spoň pro mě je to uni­kát­ní záži­tek. Je skvě­lé, že výu­ka na kur­zu pro­bí­há prak­tic­ky celý den – nejen tra­dič­ně v jed­not­li­vých hodi­nách, ale také při nej­růz­něj­ších spo­le­čen­ských pří­le­ži­tos­tech a obo­ha­tí tak svou slov­ní záso­bu i o netra­dič­ní pojmy. Pavel’s Eng­lish scho­ol vře­le dopo­ru­ču­je­me všem, kurz je uži­teč­ný jak pro začá­teč­ní­ky, tak pro pokročilé.

Filip Horák, stu­dent, Olo­mouc 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Mar­ti­na Ska­lic­ká, manager, Brno 2019

Zába­va a cel­ko­vě dob­rá orga­ni­za­ce, všech­no je dob­ře při­pra­ve­né, lek­to­ři byli neu­vě­ři­tel­ně trpě­li­ví a věno­va­li se nám prak­tic­ky nepře­tr­ži­tě i mimo školu.

Mar­ti­na Ska­lic­ká, manager, Brno 2019

Publikováno
V rubrikách Reference

Ilo­na Vrb­ská, Pra­ha 2018

Strá­vi­li jsme s vámi ve Val­ti­cích krás­ný týden. Věřím, že jsem se za týden s milý­mi kanad­ský­mi lek­to­ry v ang­lič­ti­ně posu­nu­la a hlav­ně v pes­t­rém slo­že­ní zúčast­ně­ných „žáč­ků“ to byl i jinak cel­ko­vě pří­nos­ný týden – nikdo si urči­tě nemohl stě­žo­vat na nudu. Bylo patr­né i uvě­do­mě­ní si spří­z­ně­ní s milý­mi, dob­ře nala­dě­ný­mi kanad­ský­mi vyu­ču­jí­cí­mi, kte­ří se nám vše­mož­ně sna­ži­li při­blí­žit život v jejich zemi. Ráda bych se urči­tě zase někdy let­ní­ho kur­zu zúčastnila.

Ilo­na Vrb­ská, Pra­ha 2018

Publikováno
V rubrikách Reference

Anna Pecho­vá, stu­dent­ka, Piká­rec 2018

Moje hod­no­ce­ní celé­ho týd­ne je veli­ce jed­no­du­ché. Moc se mi u Vás líbi­lo, přá­tel­ské pro­stře­dí, vstříc­nost, ocho­ta pomo­ci. Je jas­né, že něja­ké věci se ovliv­nit neda­jí, ale prvot­ní oba­vy byly pře­bi­ty dob­rý­mi zážit­ky v prů­bě­hu týd­ne. Moc děku­ji za ten­to krás­ný týden a pře­ji hod­ně zda­ru a sil do dal­ších let.

Anna Pecho­vá, stu­dent­ka, Piká­rec 2018

Publikováno
V rubrikách Reference

Anna Post­lo­vá, důchod­ky­ně, Čes­ké Budě­jo­vi­ce 2018

Od mých vnu­ků, kte­ří se toho­to kur­zu už pár­krát zúčast­ni­li a kte­ří po návra­tu pěli na pobyt u vás jen samou chvá­lu, jsem vědě­la, jak a s jaký­mi lid­mi, v jakých pod­mín­kách a pro­stře­dí tyto kur­zy pro­bí­ha­jí. Vždy se vrá­ti­li nad­še­ní, jak je o vše skvě­le posta­rá­no – byd­le­ní, jíd­lo, zába­va, mla­dí uči­te­lé z Kana­dy… Vám pat­ří obrov­ský obdiv a podě­ko­vá­ní, že mla­dým lidem (já jsem se svý­mi téměř sedm­de­sá­ti pěti lety byla prá­vě tou výjim­kou, kte­rá potvr­zu­je pra­vi­dlo) umož­ňu­je­te jejich roz­voj a to v důle­ži­té fázi, kdy se učí ang­lic­ky mlu­vit a to tako­vým způ­so­bem, kte­rý odbou­rá­vá zábra­ny – zajiš­tě­ním výu­ky skvě­lý­mi uči­te­li, kdy týden nesly­ší jiný jazyk než ang­lic­ký, a díky tomu také pozná­va­jí a porov­ná­va­jí život Kana­ďa­nů a Čechů, učí se odbou­rá­vat ostych, pro­to­že za chy­by nejsou zesměš­ňo­vá­ni, ani tres­tá­ni znám­kou. Vy se také peč­li­vě sta­rá­te o jejich uby­to­vá­ní, stra­vo­vá­ní, vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, osvě­že­ní a obo­ha­ce­ní výu­ky zpěvem.

Anna Post­lo­vá, důchod­ky­ně, Čes­ké Budě­jo­vi­ce 2018

Publikováno
V rubrikách Reference

Mar­ti­na Kozá­ko­vá, Varn­sdorf 2018

Ráda bych podě­ko­va­la celé vaší rodi­ně za skvě­le pro­pra­co­va­nou orga­ni­za­ci, přá­tel­ský pří­stup a úžas­nou atmo­sfé­ru. Moc se mi líbi­ly „hry“, kte­ré jsme děla­li hned prv­ní večer – ško­da, že jich neby­lo víc. Dále bych chtě­la Vám i lek­to­rům podě­ko­vat za to, že jsem se na Vašem kur­zu roz­mlu­vi­la. Přes­to, že jsem se uči­la ang­lič­ti­nu něko­lik let, stá­le jsem neby­la schop­ná mlu­vit, pro­to­že jsem se sty­dě­la za to, kolik chyb při mlu­ve­ní dělám. Díky tomu, že jsem sly­še­la, že i ostat­ní mlu­ví s chy­ba­mi a spous­ta z nich to neře­ší, doda­la jsem si odva­hu a zača­la jsem mlu­vit také. Dokon­ce jsem chví­le­mi byla líná pře­pnout do češ­ti­ny, což je pro mě neu­vě­ři­tel­né. To vše se sta­lo díky obrov­ské trpě­li­vos­ti a přá­tel­ské­mu pří­stu­pu všech lek­to­rů a Vaší rodiny.

Publikováno
V rubrikách Reference

PhDr. Vác­lav Sen­juk, redak­tor a edi­tor, Pra­ha 2017

Oprav­do­vý zájem vede­ní o kva­li­tu kur­zů a oprav­do­vý zájem lek­to­rů o to, aby se stu­den­ti – kli­en­ti cíti­li co nej­lé­pe. Uvol­ně­ná atmo­sfé­ra, při­tom při lek­cích dob­ro­vol­ná dis­ci­plí­na. Jazy­ko­vá pra­xe – a o tu tady jde – se nabý­vá postup­ně, sko­ro nená­pad­ně, o to však spo­leh­li­vě­ji a ve výsled­ku „trvan­li­věj­ší“. Dal­ší věci jako pro­gram ve vol­ných chví­lích, doplň­ko­vý pro­gram s hud­bou atd. – to už je jen tře­šin­ka na dortu.

PhDr. Vác­lav Sen­juk, redak­tor a edi­tor, Pra­ha 2017

Publikováno
V rubrikách Reference