Filip Horák, stu­dent, Olo­mouc 2019

Veli­ce se nám líbí celá myš­len­ka toho­to kur­zu, a ale­spoň pro mě je to uni­kát­ní záži­tek. Je skvě­lé, že výu­ka na kur­zu pro­bí­há prak­tic­ky celý den – nejen tra­dič­ně v jed­not­li­vých hodi­nách, ale také při nej­růz­něj­ších spo­le­čen­ských pří­le­ži­tos­tech a obo­ha­tí tak svou slov­ní záso­bu i o netra­dič­ní pojmy. Pavel’s Eng­lish scho­ol vře­le dopo­ru­ču­je­me všem, kurz je uži­teč­ný jak pro začá­teč­ní­ky, tak pro pokročilé.

Filip Horák, stu­dent, Olo­mouc 2019