Aktu­a­li­ty

  • Červ­no­vé aktu­a­li­ty
    Díky uvol­ně­ní vlád­ních opat­ře­ní lze již plá­no­vat letoš­ní let­ní dovo­le­nou. Máme pro Vás skvě­lou zprá­vu! Při­pra­vi­li jsme 30. roč­ník Let­ních inten­ziv­ních kur­zů ang­lič­ti­ny. Zve­me Vás do Led­­nic­­ko-val­­tic­­ké­­ho are­á­lu na dovo­le­nou, při kte­ré spo­jí­te pří­jem­né s uži­teč­ným. Strá­ví­te týden v krás­ném pro­stře­dí a při­tom vypi­lu­je­te svou… Pokra­čo­vat ve čte­ní Červ­no­vé aktuality
  • 30. roč­ník podru­hé
    Máme tady dru­hý pokus o jubi­lej­ní 30. roč­ník našich Let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny. Věří­me, že letos se situ­a­ce do prázd­nin sta­bi­li­zu­je a bude­me se moci potkat. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na našich webo­vých stránkách.
  • Roč­ník 2020 zru­šen
    Sna­ži­li jsme se i přes letoš­ní kom­pli­ka­ce kur­zy ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích při­pra­vit. Bohu­žel minu­lý týden vyda­la vlá­da „ochran­né opat­ře­ní“, kte­ré pobyt cizin­ců na našem úze­mí kom­pli­ku­je. Nejsme schop­ni zajis­tit kva­li­fi­ko­va­né kanad­ské lek­to­ry a Vaši bez­peč­nost, a pro­to letoš­ní 30. roč­ník Let­ních kur­zů AJ… Pokra­čo­vat ve čte­ní Roč­ník 2020 zrušen