Ohla­sy z tisku

O našich let­ních kur­zech ang­lic­ké­ho jazy­ka bylo během uply­nu­lých let napsá­no mno­ho zají­ma­vých člán­ků a pří­spěv­ků. Na této strán­ce vám při­ná­ší­me někte­ré z nich. Sta­čí klik­nout na obrá­zek novin a ote­vřou se člán­ky a recen­ze. Omluv­te kva­li­tu někte­rých člán­ků, je to už pře­ce něja­ký ten rok a novi­no­vý papír není dokonalý.