Lektoři/​Teachers

Lek­to­ři, kte­ří pro­vá­dě­jí výu­ku ang­lič­ti­ny i akti­vi­ty a spor­ty s ang­lič­ti­nou spo­je­né, se od prv­ní­ho roč­ní­ku (1991) rekru­tu­jí v Kana­dě. Z počát­ku to byli peda­go­go­vé z Peter­bo­rou­gh, což je měs­to vzdá­le­né 134 km od Toron­ta. Poz­dě­ji při­by­li uči­te­lé z Toron­ta a z oblas­ti Nia­ga­ra Falls. Sta­ros­ta Peter­bo­rou­gh Jack Doris vyjá­d­řil pro­jek­tu let­ních kur­zů AJ plnou pod­po­ru jak při­je­tím sku­pi­ny uči­te­lů na rad­ni­ci před jejich odle­tem do ČR, tak popu­la­ri­za­cí této akce v roz­hla­se, TV a tis­ku. Poslal také osob­ní dopis sta­ros­tům obcí Čej­ko­vi­ce a Brumo­vi­ce, kde se prv­ní dva roč­ní­ky let­ních kur­zů kona­ly. Na zákla­dě této kam­pa­ně se při­hlá­si­lo na sto šede­sát uči­te­lů ochot­ných obě­to­vat část prázd­nin a při­jet na již­ní Mora­vu učit v létě ang­lič­ti­nu. Z uči­te­lů, kte­ří pro­je­vi­li zájem učit v let­ních kur­zech AJ, vybí­ra­la lek­to­ry do tea­mu „Sum­mer Tea­chers“ San­d­ra Shaw, po ní pře­vzal žezlo Char­les Sorrie, nyní je to Pierre Robert, Tri­cia Joy­ce a Brent Morrison.

Kanad­ští lek­to­ři při­vez­li nejen do té doby neví­da­né výu­ko­vé meto­dy, přá­tel­ský pří­stup ke všem účast­ní­kům kur­zu bez roz­dí­lu věku a pro­fe­se, ale taky nezměr­nou akč­nost a pozi­tiv­ní ener­gii, kte­rou doká­za­li pře­dá­vat. Prá­vě úžas­ná atmo­sfé­ra všech­ny hned od počát­ku uchvá­ti­la. Kaž­do­roč­ně zve­me 15–20 lek­to­rů, kte­ří na tuto akci při­le­tí z Kana­dy. Team uči­te­lů má obvykle pět čle­nů, učí dva týd­ny. Pak při­le­tí dal­ší sku­pi­na. Vol­ba kanad­ských lek­to­rů se uká­za­la správ­ná. Kanad­ská ang­lič­ti­na z oblas­ti Toron­ta je obec­ná ang­lič­ti­na, neza­tí­že­ná neob­vyk­lým pří­zvu­kem a dob­ře sro­zu­mi­tel­ná. Nej­lep­ší zpra­vo­daj­ská sta­ni­ce CNN zaměst­ná­vá kanad­ské mode­rá­to­ry ane­bo ame­ric­ké, kte­ří jsou ško­le­ni kanad­ský­mi lek­to­ry. Lek­to­ři jsou fle­xi­bil­ní a jsou schop­ni se při­způ­so­bit jak pokro­či­los­ti stu­den­tů, tak jejich věku či pro­fes­ní­mu zaměření.

Let­ní poby­to­vé kur­zy ang­lič­ti­ny jsou zamě­ře­ny hlav­ně na kon­ver­za­ci, na zlep­še­ní schop­nos­ti domlu­vit se, ale nabí­ze­jí také voli­tel­né před­náš­ky a cvi­če­ní z gra­ma­ti­ky, dis­kus­ní klu­by s téma­ty z růz­ných obo­rů lid­ské čin­nos­ti a spor­tov­ní akti­vi­ty vede­né kanad­ský­mi lek­to­ry. Nedo­ce­ni­tel­ná je i sku­teč­nost, že uči­te­lé jsou ochot­ni trá­vit svůj vol­ný čas se stu­den­ty při nefor­mál­ní kon­ver­za­ci nebo sou­kro­mých či večer­ních aktivitách.

Pro­gram, náplň kur­zu i celá jeho atmo­sfé­ra je dána osvěd­če­ným postu­pem i meto­da­mi, kte­ré jsou nasta­ve­ny I pro letoš­ní roč­ník. Vzhle­dem k sou­čas­né situ­a­ci nemů­že­me zaru­čit dopra­vu lek­to­rů z Kana­dy, ale spo­lu­pra­cu­je­me s rodi­lý­mi mluv­čí­mi, kte­ří učí v Evro­pě a těší se na spo­leč­ná setká­ní. Naši lek­to­ři z pře­de­šlých roč­ní­ků, kte­ří zůsta­li v Evro­pě, budou tvo­řit základ letoš­ních týmů.

Na našem webu si může­te pře­číst osob­ní zku­še­nos­ti lek­to­rů s naši­mi let­ní­mi kurzy.