Pou­ží­vá­te-li ang­lič­ti­nu v pra­xi nebo ten­to jazyk stu­du­je­te, jsou pro Vás „Let­ní inten­ziv­ní kur­zy ang­lič­ti­ny s kanad­ský­mi lek­to­ry“ nepo­stra­da­tel­né. Tyto kur­zy jsou oje­di­ně­lé v naší repub­li­ce pro kva­li­tu a účin­nost výu­ko­vých pro­gra­mů, počet lek­to­rů (4–5 v kaž­dém tur­nu­su) a inten­zi­tu výu­ky. To doklá­dá i dva­cet devět úspěš­ných roč­ní­ků usku­teč­ně­ných v letech 1991 – 2019. Jubi­lej­ní roč­ník se vzhle­dem k pan­de­mii Covid II v roce 2020 neu­sku­teč­nil, a tak vás nyní může­me pozvat na 30. roč­ník Let­ních inten­ziv­ních kur­zů Val­ti­ce 2021.

Ang­lič­ti­na je živý jazyk a je tře­ba si ji udr­žo­vat a osvě­žo­vat. Tyto kon­ver­zač­ní kur­zy jsou zamě­ře­né na schop­nost domlu­vit se v kaž­dé situ­a­ci, rych­le rea­go­vat, tele­fo­no­vat, faxo­vat, mai­lo­vat, ale též roz­ší­řit slov­ní záso­bu a dopl­nit si zna­los­ti na před­náš­kách z gra­ma­ti­ky. Kon­zul­ta­ce, korek­tu­ry tex­tů, dis­ku­ze k pro­blé­mům všed­ní­ho dne i k odbor­ným téma­tům pat­ří k pro­gra­mu. Část učeb­ní­ho plá­nu může být pod­le námě­tu účast­ní­ků věno­vá­na busi­ness téma­tům. Let­ní kur­zy jsou vhod­né pro chro­nic­ké začá­teč­ní­ky na roz­mlu­ve­ní, ale také ke zdo­ko­na­lo­vá­ní se v komu­ni­ka­ci v ang­lic­kém jazy­ce. Stu­den­tům pomo­hou v pří­pra­vě k matu­rit­ní zkouš­ce, dva ter­mí­ny si mohou zvo­lit také děti od 10let, kte­ré vytvo­ří samo­stat­nou sku­pi­nu s indi­vi­du­ál­ním pro­gra­mem. Ang­lič­ti­na je živý jazyk a je tře­ba si ji udr­žo­vat a osvě­žo­vat. Naše kon­ver­zač­ní kur­zy jsou zamě­ře­né na schop­nost domlu­vit se v kaž­dé situ­a­ci, rych­le rea­go­vat, a taky roz­ší­řit slov­ní záso­bu a dopl­nit si zna­los­ti na před­náš­kách z gramatiky.

V let­ních kur­zech AJ učí lek­to­ři z Kana­dy, s ohle­dem na aktu­ál­ní opat­ře­ní pan­de­mie nelze nyní jed­no­znač­ně defi­no­vat zemi, ze kte­ré se k nám lek­to­ři dosta­nou, ale garan­tu­je­me lek­to­ry z řad rodi­lých mluv­čích. Vždy po dvou tur­nusech je team vystří­dán novou sku­pi­nou uči­te­lů, kte­ří při­vá­že­jí moder­ní výu­ko­vé meto­dy a vstříc­ný, přá­tel­ský pří­stup ke všem stu­den­tům, dosta­tek pozi­tiv­ní­ho myš­le­ní a dobrou poho­du. Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích – tam pře­ce nemů­že­te chybět!

Na našich webo­vých strán­kách si může­te pro­hléd­nout foto­gra­fie z jed­not­li­vých ročníků.

Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny se v roce 2021 usku­teč­ní v pro­sto­rách vinař­ské ško­ly ve Valticích.