Obchodní podmínky

společnosti Agentura Festa (dále jen „prodávající“) – se sídlem Malinovského náměstí 211/5, 60200 Brno – Brno-město (FO podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku), pro organizaci kurzů angličtiny s kanadskými lektory (www.letni-kurzy.cz).

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webové stránky prodávajícího. Webová stránka je prodávajícím provozována na internetové adrese www.letni-kurzy.cz (dále jen „webová stránka“).
 2. Pasáže označené * (hvězdičkou) se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Některé pasáže těchto obchodních podmínek jsou určeny pouze spotřebitelům (označeny *), případně pouze subjektům jiným než spotřebitelům (označeny **).

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové stránky obsahují informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za jejich stornování. Ceny služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků (nejsme plátci DPH). Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služeb vyplní kupující objednávkový formulář (přihlášku) na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaných službách (objednávané služby kupující zvolí v prvním kroku přihlášky) a
  2. způsobu úhrady kupní ceny služeb (dále společně jen jako „objednávka“).
 4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat závaznou objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství služeb, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě individuálních požadavků je přijetí objednávky potvrzeno až druhou zprávou.

Cena služeb a platební podmínky

 1. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu (ve výši alespoň 1500 Kč). Tímto není dotčeno ustanovení ohledně povinnosti uhradit kupní cenu služeb předem.
 2. * Zálohu může kupující spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající) uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.
 3. * Doplatek může kupující spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající) uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
  • v hotovosti při nástupu na kurz v místě konání (adresa viz Kontakty)
 4. * Pro kupující spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) platí, že je záloha (příp. kupní cena) splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Případný doplatek je v případě bezhotovostní platby splatný týden před nástupem na kurz, v případě platby v hotovosti v den nástupu na kurz.
 5. ** Fyzická osoba podnikající / právnická osoba může provést úhradu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě vystavené faktury. Úhrada je provedena:
  • buď jednou platbou, splatnou do 14 dnů od objednání,
  • nebo dvěma platbami, pokud je objednávka provedena v dostatečném předstihu a kupující o tuto možnost projeví zájem (záloha 1500 Kč splatná do 14 dnů, doplatek splatný měsíc před nástupem na kurz).
 6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu služeb společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení zálohy ještě před nástupem na kurz.
 8. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou poskytovány pouze na objednávky zahrnující jak kurz, tak i ubytování a stravování.
 9. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to nejpozději před nástupem na kurz, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik služeb (turnusů), bere se v potaz nejdřívější nástup na kurz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat adresu elektronické pošty prodávajícího info@letnikurzy.cz.
 2. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího, ponížené o storno poplatek, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (např. na stejný bankovní účet). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 4. Storno poplatek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do dne nástupu na kurz. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 6. Je-li společně se službami poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující čerpá služby okamžikem nástupu na kurz.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

 1. * Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně další údaje poskytnuté v přihlášce (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely případného předvyplnění přihlášky v následujícím roce. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Prodávající dlouhodobě uchovává pouze údaje potřebné ke zlepšení poskytovaných služeb a omezení nevyžádaných nabídek. Těmito údaji jsou jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, ročník narození (věk), typ poslední objednávky (druh ubytování apod.) a seznam ročníků, kdy se dotyčný účastnil kurzů AJ. Jiné údaje, např. typ webového prohlížeče, jsou pouze zpracovány do anonymních statistik, za účelem zlepšení služeb a omezení neúčinné inzerce.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (v přihlášce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího není pověřena žádná třetí osoba. Kromě poskytovatelů ubytování a stravování nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám kromě společnosti Gigaserver, na jejichž serverech je umístěna webová prezentace, přihláška a emailové služby, které využíváme.
 7. Osobní údaje (v plném rozsahu) budou zpracovávány maximálně do následujícího roku od zaslání přihlášky, pro účely případného předvyplnění přihlášky. V případě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení dlouhodobě zpracováváme pouze jméno, emailovou adresu a případně ročník absolvování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 10. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Obchodní sdělení (informace o nadcházejícím ročníku) jsou zasílány pouze účastníkům, kteří o ně projevili zájem, maximálně 4× ročně. V každé zprávě je popsán způsob, jakým provést odhlášení obchodních sdělení.
 3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Souhlas s pořizováním fotografií a videa

 1. V přihlášce mají účastníci kurzů možnost udělit souhlas se zachycením fyzické podoby ve formě fotografií a videozáznamu, ve smyslu §84 Nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a s šířením fotografií pro propagaci kurzů AJ Agentury Festa, ve smyslu §85 téhož zákona.
 2. Účastníci, kteří souhlas neudělí, neobdrží fotografie ani video z kurzu, a záznamy jejich fyzické podoby nebudou šířeny pro propagační účely.

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Volbou práva dle předchozího článku obchodních podmínek není kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího (Mgr. Eliška Břoušková, MBA, IČ 88498034; Veronika Břoušková, IČ 08861315) jsou dostupné na stránce Kontakty.

V Brně dne 31. 1. 2020, Agentura Festa
Mgr. Eliška Břoušková, MBA a Veronika Břoušková