Pro­gram kurzu

Nedě­le
14:00 – 15:00regis­tra­ce, ubytování
14:30 – 16:00inter­view s lektory
17:00 – 17:50zahá­je­ní kurzu
18:00 – 18:30veče­ře
19:00 – 20:50výu­ka
 Pon­dě­lí – pátek
08:00 – 08:30sní­da­ně
09:00 – 11:50výu­ka ve sku­pin­kách pod­le pokročilosti
12:00 – 12:15mee­ting
12:15 – 12:45oběd
14:00 – 15:50výu­ka (kaž­dý den výběr ze 3–4 mož­nos­tí – gra­ma­ti­ka, kon­ver­za­ce na dvou úrov­ních, sport)
18:00 – 18:30veče­ře
19:00 – 20:50výu­ka (kaž­dý den výběr ze 3 mož­nos­tí, spo­le­čen­ské akti­vi­ty a kon­ver­za­ce na dvou úrovních)
21:00 –nefor­mál­ní kon­ver­za­ce s lek­to­ry, spo­leč­ná pose­ze­ní, barbecue
 Sobo­ta
08:00 – 08:30sní­da­ně
09:00 – 10:50výu­ka ve sku­pin­kách pod­le pokročilosti
11:00 – 11:50pře­dá­ní cer­ti­fi­ká­tů, zakon­če­ní kurzu
12:00 – 12:45oběd
12:45odjezd účast­ní­ků