Pohled do minulosti

Auto­rem toho­to pro­jek­tu je Pavel Břou­šek. Ten si to celé před léty vymys­lel a kanad­ské uči­te­le na již­ní Mora­vu pozval. V roce 1990 to byla nej­pr­ve tro­ji­ce uči­te­lů, kte­ří při­je­li z Kana­dy obhléd­nout situ­a­ci a zma­po­vat pří­pad­ný zájem o výu­ku ang­lic­ké­ho jazy­ka. San­d­ra Shaw, Aus­tin Greer a Jit­ka Hor­ton se s Pavlem Břouš­kem dohod­li, že pokud jeho agen­tu­ra zajis­tí vše potřeb­né pro koná­ní poby­to­vých kur­zů, při­je­dou příští prázd­ni­ny a při­ve­zou s sebou dal­ších pat­náct uči­te­lů pro let­ní inten­ziv­ní kur­zy ang­lič­ti­ny a také učeb­ní mate­ri­á­ly. Byli nápo­moc­ni nejen dob­rý­mi rada­mi, ale sami v kur­zech uči­li. V té době, těs­ně po same­to­vé revo­lu­ci, to byla věc neví­da­ná a vel­mi potřeb­ná. Zájem byl vel­ký a to jak z Čech, z Mora­vy, tak i ze Slo­ven­ska – slo­ven­ští stu­den­ti tvo­ři­li téměř polo­vi­nu účastníků.

A tak se v čer­ven­ci a v srpnu 1991 usku­teč­nil 1. roč­ník v Čej­ko­vi­cích na již­ní Mora­vě za vydat­né pod­po­ry a pomo­ci osm­nác­ti kanad­ských lek­to­rů. Pro­to­že „Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny s kanad­ský­mi lek­to­ry“ měly vel­ký ohlas, doho­dl se Pavel Břou­šek s kanad­ský­mi uči­te­li, že za rok při­je­dou zas. Let­ní ško­la se pře­stě­ho­va­la do Brumo­vic (neda­le­ko Hodo­ní­na) a pak pokra­čo­va­la dál, od roku 1994 v Hus­to­pe­čích u Brna, kde kur­zy úspěš­ně pro­bí­ha­ly dal­ší čty­ři roky. V roce 1998 se let­ní kur­zy AJ kona­ly v Led­ni­ci a o rok poz­dě­ji už ve Val­ti­cích, kde tato let­ní ško­la ang­lič­ti­ny zakot­vi­la na del­ší čas, nej­pr­ve v are­á­lu Střed­ní vinař­ské ško­ly, kde osla­vi­la deset let exis­ten­ce. K tomu­to výro­čí uspo­řá­da­la Agen­tu­ra Fes­ta sraz absol­ven­tů a uči­te­lů z uply­nu­lých let – „Reu­ni­on 2000“. Běže­ly dal­ší roč­ní­ky Let­ních kur­zů AJ a dal­ší jubi­lea neda­la na sebe čekat. V čer­ven­ci 2005 se na val­tic­kém zám­ku sla­vi­lo 15. výro­čí kur­zů AJ a v srpnu 2010 krás­ná „dva­cít­ka“. Na sraz absol­ven­tů „Reu­ni­on 2010“ při­le­tě­li býva­lí lek­to­ři až z Kana­dy a spo­lu se svý­mi někdej­ší­mi stu­den­ty absol­vo­va­li auto­bu­so­vý zájezd „Back to the roots“ – „Zpát­ky ke koře­nům“. Ces­ta ved­la do Led­ni­ce, Hus­to­pe­čí, Čej­ko­vic a Brumo­vic, bylo na co vzpo­mí­nat a s míst­ní­mi pamět­ní­ky se taky zpí­va­lo a ochut­ná­va­lo dob­ré morav­ské vínko.

Let­ní inten­ziv­ní poby­to­vé kur­zy ang­lič­ti­ny s kanad­ský­mi lek­to­ry jsou oje­di­ně­lé v naší repub­li­ce pro kva­li­tu a účin­nost výu­ko­vých pro­gra­mů. To doklá­dá i dva­cet devět úspěš­ných roč­ní­ků usku­teč­ně­ných v letech 1991 – 2019 a spo­ko­je­nost absol­ven­tů, z nichž mno­zí se rádi vra­ce­jí. Ang­lič­ti­na je živý jazyk a je tře­ba si ji udr­žo­vat a osvě­žo­vat. Jsou to pře­de­vším kon­ver­zač­ní kur­zy, zamě­ře­né na schop­nost domlu­vit se v kaž­dé situ­a­ci, rych­le rea­go­vat, a taky roz­ší­řit slov­ní záso­bu a dopl­nit si zna­los­ti na před­náš­kách z gra­ma­ti­ky. Kon­zul­ta­ce, korek­tu­ry tex­tu, dis­ku­ze k pro­blé­mům všed­ní­ho dne i k odbor­ným téma­tům pod­le námě­tů účast­ní­ků pat­ři k pro­gra­mu. „Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny s kanad­ský­mi lek­to­ry“ – to je dnes význam­ná spo­le­čen­ská udá­lost, kte­rá se koná v pře­krás­ném pro­stře­dí Led­nic­ko-val­tic­ké­ho areálu.

Čejkovice
… v obci Čej­ko­vi­ce to v roce 1991 všech­no začalo.