Brent, 2021

Pavel's English School is a fantastic experience for teachers and students alike. The professional yet laid back atmosphere allows for great personal relationships to develop, which in turn helps students to relax and practice their English more freely. Even in a short, one week program, students show remarkable growth and improvement, and the friendships made can last a lifetime!

Brent, 2021

Jake, 2021

Simply put, I fell in love. With the town, with my fellow teachers, with the students. It was a great opportunity for me to be immersed in a foreign culture, half a world away and yet feel very welcomed/at home.

The opportunity to teach kids a few english basics and the advanced speakers a few more intricate nuisances was intimidating at times but rewarding overall, especially when students would come up to me and use some english slang words/phrases <3

I was culturally, educationally and musically satisfied and would have been back again had the coronavirus not struck... until next time then I guess my friends!

Jake, 2021

Vilém Kout­ník, Brno, 2021

Váže­ní, rád bych podě­ko­val za kur­zy ang­lič­ti­ny, kte­ré orga­ni­zu­je­te o let­ních prázd­ni­nách ve Val­ti­cích již řadu let. Měl jsem mož­nost být na něko­li­ka těch­to kur­zech a musím sdě­lit, že vždy byly per­fekt­ně zor­ga­ni­zo­vá­ny a vede­ny s cílem pře­dat účast­ní­kům co nej­ví­ce poznat­ků v rám­ci výu­ky ang­lič­ti­ny, vytvo­řit pří­jem­nou atmo­sfé­ru během celé­ho kur­zu jak v rám­ci výu­ky tak i mimo ní. V kur­zech vždy uči­li rodi­lí mluv­čí z Kana­dy. Všich­ni tito vyu­ču­jí­cí byli lidé s peda­go­gic­kou pra­xí a uplat­ňo­va­li prin­ci­py moder­ní didak­ti­ky ve výu­ce ang­lič­ti­ny s důra­zem na poslech, poro­zu­mě­ní a také v potřeb­né míře na gra­ma­ti­ku. Výu­ka byla vhod­ně roz­dě­le­na na dopo­led­ní, odpo­led­ní a večer­ní blok tak, aby se opti­mál­ně vyu­žil čas pro výu­ku a také aby byl pro­stor pro odpo­či­nek a fixa­ci uči­va. Měl jsem mož­nost být i v kur­zech, ve kte­rých byli mla­dí lidé, žáci základ­ních a střed­ních škol ve věku od 9 do 20 let. Rov­něž pro tuto sku­pi­nu účast­ní­ků byly kur­zy při­pra­ve­ny na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Tito mla­dí frek­ven­tan­ti vel­mi oce­ňo­va­li důraz na ver­bál­ní komu­ni­ka­ci a sou­čas­ně sku­teč­nost, že tyto kur­zy je význam­ně posu­nu­ly ve zna­los­tech z ang­lič­ti­ny. Oce­ňo­va­li rov­něž pro­stor pro hry, zpěv, sport apod. Čas mimo výu­ku čas­to vyu­ží­va­li pro komu­ni­ka­ci s kanad­ský­mi lek­to­ry. Kanad­ští vyu­ču­jí­cí byli k dis­po­zi­ci od rána do pozd­ních večer­ních hodin. Kdo chtěl mohl komu­ni­ko­vat a vylep­šo­vat svou ang­lič­ti­nu. Pev­ně věřím, že i v obdo­bí po koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii bude o tyto kur­zy zájem z řad širo­ké veřej­nos­ti. Pře­ji úspěch kur­zům po řadu dal­ších let.

Vilém Kout­ník, Brno, 2021

Publikováno
V rubrikách Reference

Máme tady dru­hý pokus o jubi­lej­ní 30. roč­ník našich Let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny. Věří­me, že letos se situ­a­ce do prázd­nin sta­bi­li­zu­je a bude­me se moci potkat. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na našich webo­vých stránkách.

Sna­ži­li jsme se i přes letoš­ní kom­pli­ka­ce kur­zy ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích při­pra­vit. Bohu­žel minu­lý týden vyda­la vlá­da „ochran­né opat­ře­ní“, kte­ré pobyt cizin­ců na našem úze­mí kom­pli­ku­je. Nejsme schop­ni zajis­tit kva­li­fi­ko­va­né kanad­ské lek­to­ry a Vaši bez­peč­nost, a pro­to letoš­ní 30. roč­ník Let­ních kur­zů AJ s kanad­ský­mi lek­to­ry nebu­de­me pořá­dat. Děku­je­me Vám za pocho­pe­ní a těší­me se, že v roce 2021 spo­leč­ně pro­ži­je­me 30. roč­ník i s kanad­ský­mi lek­to­ry, kte­ří svou účast při­slí­bi­li. Aktu­a­li­ty a vzpo­mín­ky na uply­nu­lé roč­ní­ky sle­duj­te na webu a na našich soci­ál­ních sítích.

V sou­čas­né době neví­me, jak se vlá­da roz­hod­ne, jest­li uvol­ní hra­ni­ce a jak budou kur­zy ang­lič­ti­ny vypa­dat. Pra­cu­je­me na zajiš­tě­ní s náhrad­ním týmem rodi­lých mluv­čích, kte­rý by pří­pad­ně dopl­ni­li čeští lek­to­ři. Kon­cem květ­na bude­me všech­ny při­hlá­še­né účast­ní­ky informovat.

Děku­je­me za pochopení.

Zve­řej­ni­li jsme ter­mí­ny let­ních kur­zů AJ pro jubi­lej­ní 30. roč­ník. V roce 2020 pro­běh­ne 6 tur­nu­sů v roz­me­zí 13. 7. až 22. 8. Během 4. tur­nu­su pro­běh­ne setká­ní absol­ven­tů – reunion.

Letoš­ní 29. roč­ník let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny už je za polo­vi­nou a my už poma­lu plá­nu­je­me příští jubi­lej­ní 30. roč­ník. Letos ale také sla­ví­me jed­no význam­né výro­čí – 20 let od pře­su­nu­tí kur­zů do Val­tic. Při­jeď­te sla­vit s námi a vyu­žij­te jubi­lej­ní sle­vu 20 % na 4. tur­nus, na inten­ziv­ní kurz i všech­ny balíč­ky s inten­ziv­ním kur­zem ang­lič­ti­ny. Sta­čí, když v při­hláš­ce pou­ži­je­te pro­mo kód VALTICE20. V tom­to týd­nu se může­te těšit i na slav­nost­ní odha­le­ní opra­ve­né fasády Val­tic­ké­ho zám­ku, kte­ré pro­běh­ne 14. 8.

Dag­mar Novot­ná, eko­nom, Brno 2019

Kurz jsem absol­vo­va­la v letoš­ním roce. Vzhle­dem k tomu, že jsem si na něj vybí­ra­la dovo­le­nou odjíž­dě­la jsem s oba­va­mi. Ty se roz­ply­nu­ly obra­tem a já pro­ži­la nej­ú­žas­něj­ší týden, jaký jsem si ani neu­mě­la před­sta­vit. Lek­to­ři úžas­ní, ochot­ni jak učit, tak i naslou­chat. Téma­ta váž­ná i odpo­čin­ko­vá. A to, že byli ochot­ni trá­vit veš­ke­rý svůj čas se stu­den­ty, to už bylo nad oče­ká­vá­ní. Měla jsem oba­vu ze slo­že­ní sku­pi­ny, ale věko­vé rozpě­tí bylo úpl­ně v poho­dě, všich­ni při­je­li s ocho­tou se něco nau­čit. Poda­ři­lo se mi roz­mlu­vit, není pro mě úpl­ně pod­stat­né, zda mám gra­ma­tic­ky správ­nou větu, ale jest­li se domlu­vím. Orga­ni­za­ce ško­ly nemě­la chy­bu a bylo vidět, že tomu věnu­jí všich­ni spous­tu času. Odjíž­dě­la jsem s obrov­skou nechu­tí a kdy­by to bylo mož­né, urči­tě bych zůsta­la ješ­tě týden.

Dag­mar Novot­ná, eko­nom, Brno 2019

Publikováno
V rubrikách Reference