20 let ve Valticích

Letoš­ní 29. roč­ník let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny už je za polo­vi­nou a my už poma­lu plá­nu­je­me příští jubi­lej­ní 30. roč­ník. Letos ale také sla­ví­me jed­no význam­né výro­čí – 20 let od pře­su­nu­tí kur­zů do Val­tic. Při­jeď­te sla­vit s námi a vyu­žij­te jubi­lej­ní sle­vu 20 % na 4. tur­nus, na inten­ziv­ní kurz i všech­ny balíč­ky s inten­ziv­ním kur­zem ang­lič­ti­ny. Sta­čí, když v při­hláš­ce pou­ži­je­te pro­mo kód VALTICE20. V tom­to týd­nu se může­te těšit i na slav­nost­ní odha­le­ní opra­ve­né fasády Val­tic­ké­ho zám­ku, kte­ré pro­běh­ne 14. 8.