Vilém Kout­ník, Brno, 2021

Váže­ní, rád bych podě­ko­val za kur­zy ang­lič­ti­ny, kte­ré orga­ni­zu­je­te o let­ních prázd­ni­nách ve Val­ti­cích již řadu let. Měl jsem mož­nost být na něko­li­ka těch­to kur­zech a musím sdě­lit, že vždy byly per­fekt­ně zor­ga­ni­zo­vá­ny a vede­ny s cílem pře­dat účast­ní­kům co nej­ví­ce poznat­ků v rám­ci výu­ky ang­lič­ti­ny, vytvo­řit pří­jem­nou atmo­sfé­ru během celé­ho kur­zu jak v rám­ci výu­ky tak i mimo ní. V kur­zech vždy uči­li rodi­lí mluv­čí z Kana­dy. Všich­ni tito vyu­ču­jí­cí byli lidé s peda­go­gic­kou pra­xí a uplat­ňo­va­li prin­ci­py moder­ní didak­ti­ky ve výu­ce ang­lič­ti­ny s důra­zem na poslech, poro­zu­mě­ní a také v potřeb­né míře na gra­ma­ti­ku. Výu­ka byla vhod­ně roz­dě­le­na na dopo­led­ní, odpo­led­ní a večer­ní blok tak, aby se opti­mál­ně vyu­žil čas pro výu­ku a také aby byl pro­stor pro odpo­či­nek a fixa­ci uči­va. Měl jsem mož­nost být i v kur­zech, ve kte­rých byli mla­dí lidé, žáci základ­ních a střed­ních škol ve věku od 9 do 20 let. Rov­něž pro tuto sku­pi­nu účast­ní­ků byly kur­zy při­pra­ve­ny na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Tito mla­dí frek­ven­tan­ti vel­mi oce­ňo­va­li důraz na ver­bál­ní komu­ni­ka­ci a sou­čas­ně sku­teč­nost, že tyto kur­zy je význam­ně posu­nu­ly ve zna­los­tech z ang­lič­ti­ny. Oce­ňo­va­li rov­něž pro­stor pro hry, zpěv, sport apod. Čas mimo výu­ku čas­to vyu­ží­va­li pro komu­ni­ka­ci s kanad­ský­mi lek­to­ry. Kanad­ští vyu­ču­jí­cí byli k dis­po­zi­ci od rána do pozd­ních večer­ních hodin. Kdo chtěl mohl komu­ni­ko­vat a vylep­šo­vat svou ang­lič­ti­nu. Pev­ně věřím, že i v obdo­bí po koro­na­vi­ro­vé pan­de­mii bude o tyto kur­zy zájem z řad širo­ké veřej­nos­ti. Pře­ji úspěch kur­zům po řadu dal­ších let.

Vilém Kout­ník, Brno, 2021