30. roč­ník podruhé

Máme tady dru­hý pokus o jubi­lej­ní 30. roč­ník našich Let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny. Věří­me, že letos se situ­a­ce do prázd­nin sta­bi­li­zu­je a bude­me se moci potkat. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na našich webo­vých stránkách.