Červ­no­vé aktuality

Díky uvol­ně­ní vlád­ních opat­ře­ní lze již plá­no­vat letoš­ní let­ní dovo­le­nou. Máme pro Vás skvě­lou zprá­vu! Při­pra­vi­li jsme 30. roč­ník Let­ních inten­ziv­ních kur­zů ang­lič­ti­ny.

Zve­me Vás do Led­nic­ko-val­tic­ké­ho are­á­lu na dovo­le­nou, při kte­ré spo­jí­te pří­jem­né s uži­teč­ným. Strá­ví­te týden v krás­ném pro­stře­dí a při­tom vypi­lu­je­te svou angličtinu.

Kur­zy se letos budou konat od 18. 7. do 14. 8. ve Val­ti­cích na již­ní Mora­vě. Budou opět týden­ní, inten­ziv­ní, poby­to­vé a zájem­ci si mohou vybrat ze čtyř tur­nu­sů. Kur­zy se budou konat ve střed­ní vinař­ské ško­le ve Valticích.

V kaž­dém kur­zu bude učit čty­ři až pět lek­to­rů. Sou­čás­tí den­ní­ho pro­gra­mu jsou i vycház­ky a výle­ty, spor­tov­ní a spo­le­čen­ské akti­vi­ty. Účast­ní­ci kur­zu jsou stá­le v ang­lic­ky mlu­ví­cím pro­stře­dí. Naše Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny spo­ju­jí inten­ziv­ní výu­ku jazy­ka s aktiv­ním pro­ži­tím prázd­nin a dovolené.

Více infor­ma­cí a při­hláš­ku nalez­ne­te na našich webo­vých strán­kách www.letni-kurzy.cz Pro novin­ky a zají­ma­vos­ti sle­duj­te i naše soci­ál­ní sítě.