Roč­ník 2020 zrušen

Sna­ži­li jsme se i přes letoš­ní kom­pli­ka­ce kur­zy ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích při­pra­vit. Bohu­žel minu­lý týden vyda­la vlá­da „ochran­né opat­ře­ní“, kte­ré pobyt cizin­ců na našem úze­mí kom­pli­ku­je. Nejsme schop­ni zajis­tit kva­li­fi­ko­va­né kanad­ské lek­to­ry a Vaši bez­peč­nost, a pro­to letoš­ní 30. roč­ník Let­ních kur­zů AJ s kanad­ský­mi lek­to­ry nebu­de­me pořá­dat. Děku­je­me Vám za pocho­pe­ní a těší­me se, že v roce 2021 spo­leč­ně pro­ži­je­me 30. roč­ník i s kanad­ský­mi lek­to­ry, kte­ří svou účast při­slí­bi­li. Aktu­a­li­ty a vzpo­mín­ky na uply­nu­lé roč­ní­ky sle­duj­te na webu a na našich soci­ál­ních sítích.