Díky uvol­ně­ní vlád­ních opat­ře­ní lze již plá­no­vat letoš­ní let­ní dovo­le­nou. Máme pro Vás skvě­lou zprá­vu! Při­pra­vi­li jsme 30. roč­ník Let­ních inten­ziv­ních kur­zů ang­lič­ti­ny.

Zve­me Vás do Led­nic­ko-val­tic­ké­ho are­á­lu na dovo­le­nou, při kte­ré spo­jí­te pří­jem­né s uži­teč­ným. Strá­ví­te týden v krás­ném pro­stře­dí a při­tom vypi­lu­je­te svou angličtinu.

Kur­zy se letos budou konat od 18. 7. do 14. 8. ve Val­ti­cích na již­ní Mora­vě. Budou opět týden­ní, inten­ziv­ní, poby­to­vé a zájem­ci si mohou vybrat ze čtyř tur­nu­sů. Kur­zy se budou konat ve střed­ní vinař­ské ško­le ve Valticích.

V kaž­dém kur­zu bude učit čty­ři až pět lek­to­rů. Sou­čás­tí den­ní­ho pro­gra­mu jsou i vycház­ky a výle­ty, spor­tov­ní a spo­le­čen­ské akti­vi­ty. Účast­ní­ci kur­zu jsou stá­le v ang­lic­ky mlu­ví­cím pro­stře­dí. Naše Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny spo­ju­jí inten­ziv­ní výu­ku jazy­ka s aktiv­ním pro­ži­tím prázd­nin a dovolené.

Více infor­ma­cí a při­hláš­ku nalez­ne­te na našich webo­vých strán­kách www.letni-kurzy.cz Pro novin­ky a zají­ma­vos­ti sle­duj­te i naše soci­ál­ní sítě.

Máme tady dru­hý pokus o jubi­lej­ní 30. roč­ník našich Let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny. Věří­me, že letos se situ­a­ce do prázd­nin sta­bi­li­zu­je a bude­me se moci potkat. Při­hla­šo­vat se může­te již nyní na našich webo­vých stránkách.

Sna­ži­li jsme se i přes letoš­ní kom­pli­ka­ce kur­zy ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích při­pra­vit. Bohu­žel minu­lý týden vyda­la vlá­da „ochran­né opat­ře­ní“, kte­ré pobyt cizin­ců na našem úze­mí kom­pli­ku­je. Nejsme schop­ni zajis­tit kva­li­fi­ko­va­né kanad­ské lek­to­ry a Vaši bez­peč­nost, a pro­to letoš­ní 30. roč­ník Let­ních kur­zů AJ s kanad­ský­mi lek­to­ry nebu­de­me pořá­dat. Děku­je­me Vám za pocho­pe­ní a těší­me se, že v roce 2021 spo­leč­ně pro­ži­je­me 30. roč­ník i s kanad­ský­mi lek­to­ry, kte­ří svou účast při­slí­bi­li. Aktu­a­li­ty a vzpo­mín­ky na uply­nu­lé roč­ní­ky sle­duj­te na webu a na našich soci­ál­ních sítích.

V sou­čas­né době neví­me, jak se vlá­da roz­hod­ne, jest­li uvol­ní hra­ni­ce a jak budou kur­zy ang­lič­ti­ny vypa­dat. Pra­cu­je­me na zajiš­tě­ní s náhrad­ním týmem rodi­lých mluv­čích, kte­rý by pří­pad­ně dopl­ni­li čeští lek­to­ři. Kon­cem květ­na bude­me všech­ny při­hlá­še­né účast­ní­ky informovat.

Děku­je­me za pochopení.

Zve­řej­ni­li jsme ter­mí­ny let­ních kur­zů AJ pro jubi­lej­ní 30. roč­ník. V roce 2020 pro­běh­ne 6 tur­nu­sů v roz­me­zí 13. 7. až 22. 8. Během 4. tur­nu­su pro­běh­ne setká­ní absol­ven­tů – reunion.

Letoš­ní 29. roč­ník let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny už je za polo­vi­nou a my už poma­lu plá­nu­je­me příští jubi­lej­ní 30. roč­ník. Letos ale také sla­ví­me jed­no význam­né výro­čí – 20 let od pře­su­nu­tí kur­zů do Val­tic. Při­jeď­te sla­vit s námi a vyu­žij­te jubi­lej­ní sle­vu 20 % na 4. tur­nus, na inten­ziv­ní kurz i všech­ny balíč­ky s inten­ziv­ním kur­zem ang­lič­ti­ny. Sta­čí, když v při­hláš­ce pou­ži­je­te pro­mo kód VALTICE20. V tom­to týd­nu se může­te těšit i na slav­nost­ní odha­le­ní opra­ve­né fasády Val­tic­ké­ho zám­ku, kte­ré pro­běh­ne 14. 8.