Uza­vře­ní stát­ních hranic

V sou­čas­né době neví­me, jak se vlá­da roz­hod­ne, jest­li uvol­ní hra­ni­ce a jak budou kur­zy ang­lič­ti­ny vypa­dat. Pra­cu­je­me na zajiš­tě­ní s náhrad­ním týmem rodi­lých mluv­čích, kte­rý by pří­pad­ně dopl­ni­li čeští lek­to­ři. Kon­cem květ­na bude­me všech­ny při­hlá­še­né účast­ní­ky informovat.

Děku­je­me za pochopení.