Dag­mar Novot­ná, eko­nom, Brno 2019

Kurz jsem absol­vo­va­la v letoš­ním roce. Vzhle­dem k tomu, že jsem si na něj vybí­ra­la dovo­le­nou odjíž­dě­la jsem s oba­va­mi. Ty se roz­ply­nu­ly obra­tem a já pro­ži­la nej­ú­žas­něj­ší týden, jaký jsem si ani neu­mě­la před­sta­vit. Lek­to­ři úžas­ní, ochot­ni jak učit, tak i naslou­chat. Téma­ta váž­ná i odpo­čin­ko­vá. A to, že byli ochot­ni trá­vit veš­ke­rý svůj čas se stu­den­ty, to už bylo nad oče­ká­vá­ní. Měla jsem oba­vu ze slo­že­ní sku­pi­ny, ale věko­vé rozpě­tí bylo úpl­ně v poho­dě, všich­ni při­je­li s ocho­tou se něco nau­čit. Poda­ři­lo se mi roz­mlu­vit, není pro mě úpl­ně pod­stat­né, zda mám gra­ma­tic­ky správ­nou větu, ale jest­li se domlu­vím. Orga­ni­za­ce ško­ly nemě­la chy­bu a bylo vidět, že tomu věnu­jí všich­ni spous­tu času. Odjíž­dě­la jsem s obrov­skou nechu­tí a kdy­by to bylo mož­né, urči­tě bych zůsta­la ješ­tě týden.

Dag­mar Novot­ná, eko­nom, Brno 2019