Iva­na Mly­ná­řo­vá, Pra­ha 2019

Líbi­lo se mi úpl­ně všech­no. Atmo­sfé­ra byla vel­mi přá­tel­ská, doslo­va rodin­ná. Výu­ka byla skvě­lá a ško­lu bych urči­tě dopo­ru­či­la svým zná­mým. Ze začát­ku jsem byla vel­mi ner­vóz­ní, pro­to­že ang­lič­ti­nu jsem již dlou­ho nepo­u­ží­va­la, a hlav­ně jsem nechtě­la, by na mě vůbec někdo pro­mlu­vil a na kon­ci jsme se bavi­li všich­ni dohro­ma­dy zce­la uvol­ně­ně, ať už to byli Češi nebo kanad­ští lek­to­ři, najed­nou mi bylo úpl­ně jed­no s kým mlu­vím. Celý týden jsem si skvě­le uži­la, výu­ka pro­bí­ha­la vět­ši­nou zábav­nou for­mou a uče­ní vůbec neby­lo stresující.

Iva­na Mly­ná­řo­vá, Pra­ha 2019