Anna Pecho­vá, stu­dent­ka, Piká­rec 2018

Moje hod­no­ce­ní celé­ho týd­ne je veli­ce jed­no­du­ché. Moc se mi u Vás líbi­lo, přá­tel­ské pro­stře­dí, vstříc­nost, ocho­ta pomo­ci. Je jas­né, že něja­ké věci se ovliv­nit neda­jí, ale prvot­ní oba­vy byly pře­bi­ty dob­rý­mi zážit­ky v prů­bě­hu týd­ne. Moc děku­ji za ten­to krás­ný týden a pře­ji hod­ně zda­ru a sil do dal­ších let.

Anna Pecho­vá, stu­dent­ka, Piká­rec 2018