Ilo­na Vrb­ská, Pra­ha 2018

Strá­vi­li jsme s vámi ve Val­ti­cích krás­ný týden. Věřím, že jsem se za týden s milý­mi kanad­ský­mi lek­to­ry v ang­lič­ti­ně posu­nu­la a hlav­ně v pes­t­rém slo­že­ní zúčast­ně­ných „žáč­ků“ to byl i jinak cel­ko­vě pří­nos­ný týden – nikdo si urči­tě nemohl stě­žo­vat na nudu. Bylo patr­né i uvě­do­mě­ní si spří­z­ně­ní s milý­mi, dob­ře nala­dě­ný­mi kanad­ský­mi vyu­ču­jí­cí­mi, kte­ří se nám vše­mož­ně sna­ži­li při­blí­žit život v jejich zemi. Ráda bych se urči­tě zase někdy let­ní­ho kur­zu zúčastnila.

Ilo­na Vrb­ská, Pra­ha 2018