Josef Sůkop, ředi­tel spo­leč­nos­ti Elek­trik­mont, Brno 2016

Chtěl bych tím­to podě­ko­vat celé rodi­ně Pav­la Břouš­ka za orga­ni­za­ci toho­to kur­zu. Skvě­lí lek­to­ři, i když z počát­ku jsem měl oba­vy z přís­né­ho pohle­du star­ších uči­te­lek. Ale již prv­ní hodi­na uká­za­la, že mé oba­vy byly zby­teč­né – ba nao­pak! U těch­to pro­fe­si­o­nál­ních a ener­gic­kých peda­go­gů jsem nale­zl úžas­ný cit, pocho­pe­ní, empa­tii a také skvě­lou pomoc. K tomu se při­da­la kom­bi­na­ce uči­tel­ské­ho mlá­dí, skvě­lá par­ta spo­lu­žá­ků – nás „věč­ných stu­den­tů“, nád­her­né pro­stře­dí Val­tic­ké­ho zám­ku, večer­ní kon­ver­za­ce u vína… A ano, to je ta zázrač­ná „Břouš­ko­va“ meto­da výu­ky! Nejen, že se něco nená­sil­nou for­mou nau­čí­te, ale i Vaše tělo i duše rela­xu­je a mezi tee­nage­ry i vskut­ku omlád­ne­te. Příští rok jede­me znova!

Josef Sůkop, ředi­tel spo­leč­nos­ti Elek­trik­mont, Brno 2016

Publikováno
V rubrikách Reference

Mgr. Lubo­mír Vese­lý, uči­tel, Třešť 2015

Jak zabít dvě mou­chy jed­nou ranou? Poda­ří se vám to, když navští­ví­te o prázd­ni­nách let­ní jazy­ko­vý kurz ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích. Spo­jí­te pří­jem­né s uži­teč­ným. Jez­dím tam více méně pra­vi­del­ně už po mno­ho let, ale až teď jsem se roz­ho­dl něco k tomu napsat. Ang­lič­ti­na je má srdeč­ní zále­ži­tost a minu­lý týden jsem se jí mohl věno­vat dosy­ta. Měli jsme jako vždy úžas­né lek­to­ry z Kana­dy, ochot­né, milé, kte­ří nikdy neod­mít­nou pomoct a spl­nit vaše přá­ní. Kon­ver­zač­ní hodi­ny mají skvě­le při­pra­ve­né, vybí­ra­jí zají­ma­vá téma­ta. Zkrát­ka a dob­ře, kdo se chce něco nové­ho nau­čit, tady k tomu má skvě­lou pří­le­ži­tost. Na dru­hé stra­ně tu člo­věk necí­tí žád­ný tlak nebo ner­vo­zi­tu, panu­je tu vždy pří­jem­ná přá­tel­ská atmo­sfé­ra, kte­rá se utu­žu­je mimo jiné i při ochut­náv­ce vín ve vin­ných sklíp­cích. Oko­lí Val­tic a měs­to samot­né jsou pře­sy­ce­ny his­to­rií, nabí­ze­jí vycház­ky do pří­ro­dy, návště­vu zám­ku, pros­tě kaž­dý si vybe­re. Jsem nesmír­ně rád, že se najdou lidé, jako je rodi­na Břouš­ko­va, kte­ří jsou schop­ni tyto kur­zy úspěš­ně orga­ni­zo­vat už 25 let, a věřím, že se jim to bude dařit ješ­tě řadu let.

Mgr. Lubo­mír Vese­lý, uči­tel, Třešť 2015

Publikováno
V rubrikách Reference

Pavlí­na Pýcho­vá, Bradlec 2013

Thank you very much for my won­der­ful six­th year in Val­ti­ce! I look for­ward to next year.

Pavlí­na Pýcho­vá, Bradlec 2013

Publikováno
V rubrikách Reference

Růže­na Kři­ván­ko­vá, Brno 2013

Milý Pavle, jsem ráda, že jsem se s Vámi po mno­ha letech opět setka­la a po 22 letech zno­vu pro­ži­la týden v radost­né, přá­tel­ské, moti­vu­jí­cí atmo­sfé­ře Vaše­ho let­ní­ho kur­zu ang­lič­ti­ny. Ten­to­krát byl pro­gram tak boha­tý, že se ang­lič­ti­na pro­lí­na­la celým dnem, vlast­ně až do noci, spon­tán­ně, radost­ně – a to jsem přes­ně chtě­la. Poba­vi­lo mne, jak se všich­ni účast­ni­ci víc a víc noři­li do ang­lič­ti­ny – v dru­hé polo­vi­ně týd­ne se už čas­to bavi­li mezi sebou ang­lic­ky, i když mezi nimi nebyl žád­ný z kanad­ských lek­to­rů. Za ten skvě­lý týden děku­ji Vám, Eliš­ce, vlast­ně celé Vaší rodi­ně, všech­ny srdeč­ně zdra­vím a pře­ji pev­né zdra­ví, nezdol­ný elán, spous­tu skvě­lých nápa­dů a pro dal­ší čin­nost agen­tu­ry Fes­ta dob­ré pod­mín­ky a stá­le jen čest­né, upřím­né, spo­leh­li­vé a radost­ně spo­lu­pra­cu­jí­cí lidi, se kte­rý­mi čin­nost Vaší agen­tu­ry souvisí.

Růže­na Kři­ván­ko­vá, Brno 2013

Publikováno
V rubrikách Reference

Ire­na Jur­neč­ko­vá, Tiš­nov 2013

Chtě­la bych tou­to ces­tou podě­ko­vat za skvě­lý týden, kte­rý nás posu­nul zase kou­sek blí­že k ang­lic­ké­mu jazy­ku. Nejen uče­ní, ale i pri­ma par­ta se spous­tou legra­ce při­spě­ly k výbor­né atmo­sfé­ře celé­ho kur­zu. Těším se na dal­ší pokra­čo­vá­ní a příští rok na shledanou.

Ire­na Jur­neč­ko­vá, Tiš­nov 2013

Publikováno
V rubrikách Reference

Luc­ka Hol­ma­no­vá, Indo­ne­sie 2013

Zdra­vím od rov­ní­ku, kde učím v mezi­ná­rod­ní mateř­ské ško­le a děku­ju Vám. Bez Vaší „Pavel’s Eng­lish Scho­ol“ bych nikdy nemě­la odva­hu pou­ží­vat ang­lič­ti­nu a nemoh­la bych si tak spl­nit svůj sen ces­to­vat. Dou­fám, že se Vám daří a děti Vám ros­tou jenom k rados­ti ☺ Hod­ně sil, ať pomů­že­te pou­ží­vat cizí jazyk dal­ším bojí­cím se duším.

Luc­ka Hol­ma­no­vá, Indo­ne­sie 2013

Publikováno
V rubrikách Reference

Jara a Eva, Brno 2012

Dear Pavel, hlá­sí se s týden­ním odstu­pem Eva a Jara Suchý. Pad­li jsme po hla­vě do pra­cov­ní­ho pro­ce­su, tak jsme nemě­li vůbec čas se ozvat a vyslo­vit své nad­še­ní! A záro­veň zkla­má­ní – z toho, že kurs tak rych­le ute­kl a nepo­kra­ču­je napo­řád. A že tam teď nejsme! Tak úžas­ný týden díky Tobě, Tvé rodi­ně a úžas­ným lek­to­rům – Julii, Carol, San­dy­mu a Henry­mu – jsme dosud neza­ži­li a těší­me se na příští čer­ve­nec. Dou­fám, že se nám poda­ří při­jet ve vět­ším počtu a mož­ná i na del­ší čas. I když bylo vše pod­ří­ze­no výu­ce ang­lič­ti­ny, a to je dob­ře (vypra­co­va­li jste výbor­ný řád a režim), tak kurs byl v abso­lut­ní sym­bi­óze s úžas­ným pro­stře­dím val­tic­ké­ho zám­ku, návště­va­mi vin­ných skle­pů (samo­zřej­mě až po výu­ce a jen pro zle­ti­lé) a s ostat­ní­mi akti­vi­ta­mi a vlast­ně díky tomu i navá­za­ný­mi nový­mi přá­tel­ství­mi. Srdeč­ně zdra­ví­me všech­ny Břouš­ky s přá­ním krás­ných dní ve Val­ti­cích a s přá­ním úspěš­né­ho pod­ni­ká­ní v „Pavel’s Eng­lish Scho­ol“. Deska Tvých son­gů je výbor­ná a je to po letech při­po­me­nu­tím zná­mých melo­dic­kých a poho­do­vých songů!

Jara a Eva, Brno 2012

Publikováno
V rubrikách Reference

Věra Dvo­řáč­ko­vá, Tiš­nov 2012

Chtě­la bych ješ­tě jed­nou tou­to for­mou podě­ko­vat za skvě­lý týden ve Val­ti­cích. Bez­vad­ný pří­stup, vel­mi milé a pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní a úžas­nou a kva­lit­ní výu­ku. Už teď se těším na příští rok. S přá­ním, ať i ostat­ní tur­nu­sy se tak skvě­le vyda­ří, ať máte i vy čas se zre­ge­ne­ro­vat a užít si aspoň tro­chu prázdnin.

Věra Dvo­řáč­ko­vá, Tiš­nov 2012

Publikováno
V rubrikách Reference

Mgr. Hana Daň­ko­vá, Čebín 2012

Milá Eliš­ko, Pavle a celá rodi­no, letos jsem se už potře­tí zúčast­ni­la vašich kur­zů ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích. Už prv­ní rok jsem byla nad­še­ná, pro­to jsem dal­ší rok vza­la s sebou i děti – tee­nage­ry. Vrá­ti­li jsme se nad­še­ní všich­ni… a od té doby jsme Val­ti­ce zařa­di­li do naše­ho kaž­do­roč­ní­ho let­ní­ho pro­gra­mu. Nejen pro­to, že když k vám jede­me, cítí­me se, jako bychom se vra­ce­li domů, rodin­ná atmo­sfé­ra, přá­tel­ství, srdeč­nost jsou to, co u vás vždyc­ky najde­me. Ale také akti­vi­ty, kte­ré kurz nabí­zí – vybrat si může jak začá­teč­ník, tak vel­mi pokro­či­lý stu­dent, star­ší i děti. Není to výu­ka v pra­vém slo­va smys­lu. Akti­vi­ty jsou zábav­né, navíc se mlu­ví ang­lic­ky celý den, prak­tic­ky od rána až do noci, pro­to­že po večer­ní akti­vi­tě vět­ši­nou násle­du­je přá­tel­ské pose­ze­ní ve sklíp­ku (pro dospě­lé stu­den­ty), gri­lo­vá­ní, pís­nič­ky apod. Navíc přá­tel­ské kon­ver­za­ce s lek­to­ry, výmě­na infor­ma­cí, téma­ta k dis­ku­zi na vyso­ké úrov­ni, to vše oce­ní i uči­tel­ka ang­lič­ti­nář­ka, kte­rá si odve­ze spous­tu nápa­dů a nových metod pro svou prá­ci. Zjis­ti­la jsem také, že kanad­ští uči­te­lé jsou srdeč­ní, ote­vře­ní lidé, s kte­rý­mi může­te mlu­vit o čem­ko­li. Zkrát­ka a dob­ře… bude­te nám celý rok chy­bět a už se těší­me na příští léto!

Mgr. Hana Daň­ko­vá, Čebín 2012

Publikováno
V rubrikách Reference

Ilo­na Poš­to­vá, Pra­ha 2012

Veli­ce ráda bych podě­ko­va­la za zají­ma­vý kurz ang­lič­ti­ny. Už jsem absol­vo­va­la mno­ho kur­zů, pře­váž­ně v zahra­ni­čí, ale nikde jsem se nese­tka­la s tako­vou srdeč­nou a domá­cí atmo­sfé­rou, jako ve Val­ti­cích. Nevím, zda to má na svě­do­mí to morav­ské víneč­ko, ale všich­ni účast­ní­ci kur­zu – včet­ně peda­go­gů – byli báječ­ní. Nic zde neby­lo nemož­né, pokaž­dé se našel způ­sob, jak řešit situ­a­ci, byla i legra­ce a hlav­ně měli všich­ni dobrou vůli se účast­nit. Klo­bouk dolů před Vaši­mi schop­nost­mi sklou­bit a zor­ga­ni­zo­vat tak nesou­ro­dý (věko­vě) počet lidí a uvést jej do cho­du. Těším se na příští léto a dal­ší roč­ník kur­zů ve Valticích.

Ilo­na Poš­to­vá, Pra­ha 2012

Publikováno
V rubrikách Reference