Mgr. Hana Daň­ko­vá, Čebín 2012

Milá Eliš­ko, Pavle a celá rodi­no, letos jsem se už potře­tí zúčast­ni­la vašich kur­zů ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích. Už prv­ní rok jsem byla nad­še­ná, pro­to jsem dal­ší rok vza­la s sebou i děti – tee­nage­ry. Vrá­ti­li jsme se nad­še­ní všich­ni… a od té doby jsme Val­ti­ce zařa­di­li do naše­ho kaž­do­roč­ní­ho let­ní­ho pro­gra­mu. Nejen pro­to, že když k vám jede­me, cítí­me se, jako bychom se vra­ce­li domů, rodin­ná atmo­sfé­ra, přá­tel­ství, srdeč­nost jsou to, co u vás vždyc­ky najde­me. Ale také akti­vi­ty, kte­ré kurz nabí­zí – vybrat si může jak začá­teč­ník, tak vel­mi pokro­či­lý stu­dent, star­ší i děti. Není to výu­ka v pra­vém slo­va smys­lu. Akti­vi­ty jsou zábav­né, navíc se mlu­ví ang­lic­ky celý den, prak­tic­ky od rána až do noci, pro­to­že po večer­ní akti­vi­tě vět­ši­nou násle­du­je přá­tel­ské pose­ze­ní ve sklíp­ku (pro dospě­lé stu­den­ty), gri­lo­vá­ní, pís­nič­ky apod. Navíc přá­tel­ské kon­ver­za­ce s lek­to­ry, výmě­na infor­ma­cí, téma­ta k dis­ku­zi na vyso­ké úrov­ni, to vše oce­ní i uči­tel­ka ang­lič­ti­nář­ka, kte­rá si odve­ze spous­tu nápa­dů a nových metod pro svou prá­ci. Zjis­ti­la jsem také, že kanad­ští uči­te­lé jsou srdeč­ní, ote­vře­ní lidé, s kte­rý­mi může­te mlu­vit o čem­ko­li. Zkrát­ka a dob­ře… bude­te nám celý rok chy­bět a už se těší­me na příští léto!

Mgr. Hana Daň­ko­vá, Čebín 2012