Věra Dvo­řáč­ko­vá, Tiš­nov 2012

Chtě­la bych ješ­tě jed­nou tou­to for­mou podě­ko­vat za skvě­lý týden ve Val­ti­cích. Bez­vad­ný pří­stup, vel­mi milé a pro­fe­si­o­nál­ní jed­ná­ní a úžas­nou a kva­lit­ní výu­ku. Už teď se těším na příští rok. S přá­ním, ať i ostat­ní tur­nu­sy se tak skvě­le vyda­ří, ať máte i vy čas se zre­ge­ne­ro­vat a užít si aspoň tro­chu prázdnin.

Věra Dvo­řáč­ko­vá, Tiš­nov 2012