Jit­ka Sla­ni­no­vá, Pra­ha 2012

Už počtvr­té jsem pro­ži­la prázd­ni­ny s ang­lič­ti­nou a s kanad­ský­mi lek­to­ry na val­tic­kém zám­ku. Pro ty, co ve Val­ti­cích na ang­lič­ti­ně ješ­tě neby­li, mám jed­no varo­vá­ní: tyto kur­zy jsou návy­ko­vé a způ­so­bu­jí závislost.

Jit­ka Sla­ni­no­vá, Pra­ha 2012

Publikováno
V rubrikách Reference

Pav­la Krejzlo­vá, Netín 2012

Chví­le ve Val­ti­cích se neda­jí zapo­me­nout! Opa­ku­ji opět svo­je tvr­ze­ní, že pokud někdo dělá svo­ji prá­ci s lás­kou a oprav­do­vě, je to radost nejen pro něj samot­né­ho, ale pře­de­vším pro všech­ny ostat­ní zúčast­ně­né. Vy svo­ji prá­ci dělá­te veli­ce hez­ky. Děku­ji moc, ani neví­te, jak jsem ráda, že jsem na netu loni obje­vi­la prá­vě Vás a Vaši let­ní ško­lu. Pře­ji klid­ný zby­tek kur­zů a samé spo­ko­je­né stu­den­ty. With love, your student

Pav­la Krejzlo­vá, Netín 2012

Publikováno
V rubrikách Reference

Ing. Vítek Pej­chal, Brno 2011

Chtěl jsem Vám ješ­tě jed­nou podě­ko­vat. Ten­to týden s ang­lič­ti­nou se oprav­du mimo­řád­ně vyda­řil. Sesta­va uči­te­lů byla výbor­ná a sám jsem měl dojem, že Kana­ďa­nům začí­nám více rozu­mět. Vyho­vo­va­lo mi, že se sna­ži­li mlu­vit jas­ně, zře­tel­ně a hlav­ně poma­lu a někte­ré věty bez pro­blé­mů neú­nav­ně opa­ko­va­li. Je to moti­va­ce k zin­ten­ziv­ně­ní uče­ní se ang­lič­ti­ny a porov­ná­ní nových zna­los­tí na dal­ším kur­zu. Výbor­né bylo i uby­to­vá­ní na zám­ku, kte­ré doda­lo kur­zu punc výji­meč­nos­ti. Díky a pře­ji dal­ší úspěchy.

Ing. Vítek Pej­chal, Brno 2011

Publikováno
V rubrikách Reference

Pav­la Krejzlo­vá, Netín 2011

Milý Pavle a celá rodi­no, chci vám ze srd­ce podě­ko­vat za veli­ce krás­ný týden ve Val­ti­cích. Byla jsem s kama­rád­kou letos popr­vé – na 1. tur­nu­su. I přes veš­ke­ré oba­vy, kte­ré nás pro­vá­ze­ly až do zahá­je­ní musím říct, že ten týden byl napros­to úúúžas­ný. Neče­ka­la jsem tak srdeč­ný pří­stup, neče­ka­la jsem, že se nám bude­te tolik věno­vat. Neče­ka­la jsem, že to bude týden tak poho­do­vý. Při­zná­vám, že jsem čeka­la komerč­ní pří­stup a odstup od žáků, jak ze stra­ny pořa­da­te­lů, tak ze stra­ny vyu­ču­jí­cích. Opak byl prav­dou! Je moc krás­né, že se doká­že­te tak hez­ky posta­rat o celý prů­běh kur­zů, kaž­dé­ho bere­te osob­ně a je vidět, že svo­ji prá­ci dělá­te s lás­kou. Je to hez­ké a povzbu­zu­jí­cí pro nás všech­ny. Díky za Váš las­ka­vý pří­stup. Pře­ji mno­ho síly a neu­bý­va­jí­cí­ho nadšení.

Pav­la Krejzlo­vá, Netín 2011

Publikováno
V rubrikách Reference

Zde­něk Štum­per, Ústí nad Orli­cí 2009

Rádi vzpo­mí­ná­me na minu­lé kur­zy, kte­rých jsme se účast­ni­li jako celá rodi­na s naši­mi dět­mi – ško­lá­ky. Čas běží a z našich ško­lá­ků – Vašich stu­den­tů – jsou již vel­cí tee­nage­ři a začí­na­jí vykra­čo­vat vlast­ní ces­tou. Mlad­ší Marek je prá­vě nyní na roč­ním výu­ko­vém poby­tu (exchan­ge stu­dent) v USA v Mon­ta­ně. Prá­vě Vaše kur­zy mu byly tím správ­ným impul­sem na začát­ku, když zjis­til, že jako dítě v 8 letech je scho­pen se dohod­nout s člo­vě­kem, kte­rý oprav­du umí jen ang­lic­ky. Přes naše počá­teč­ní oba­vy se z kaž­dé hodi­ny vra­cel s růz­ný­mi papír­ky a úko­ly a sám spě­chal na dal­ší, jako by to neby­lo v ang­lič­ti­ně. Star­ší syn Vít už je na vyso­ké ško­le. Matu­ro­val z ang­lič­ti­ny a ang­lič­ti­na se mu hodi­la i na při­jí­mač­kách. Ješ­tě jed­nou díky za něko­lik spo­leč­ných prázd­nin. Pře­ji Vám mno­ho úspě­chů v dal­ší čin­nos­ti a hlav­ně v pořá­dá­ní kur­zů angličtiny.

Zde­něk Štum­per, Ústí nad Orli­cí 2009

Publikováno
V rubrikách Reference

MgA. Zde­něk Vaší­ček, Ph.D., Tiš­nov 2009

Jako jeden z účast­ní­ků let­ních kur­zů ang­lič­ti­ny „Pavel’s Eng­lish Scho­ol“ pro­bí­ha­jí­cích ve Val­ti­cích vyja­dřu­ji své uzná­ní kon­cep­ci i prů­bě­hu této akti­vi­ty. Ať již jde o strán­ku odbor­nou (cizo­ja­zyč­ná kom­pe­ten­ce a nad­še­ní kanad­ských uči­te­lů pro věc), orga­ni­zá­tor­skou (růz­no­ro­dé akti­vi­ty vyu­čo­va­cí i spo­le­čen­ské v nabíd­ce pře­vy­šu­jí­cí mož­nos­ti účast­ní­ka je na jed­nom kur­zu vyčer­pat) či úro­veň stra­vo­vá­ní a uby­to­vá­ní. Za svo­ji oso­bu navíc oce­ňu­ji mož­nost kon­zul­ta­cí otá­zek spo­je­ných s mou dok­tor­skou pra­cí a dal­ší kari­é­rou s kanad­ský­mi uči­te­li. Uni­kát­ní byla až rodin­ná atmo­sfé­ra kur­zu, při níž pře­stá­va­ly pla­tit v běž­ném živo­tě obvyk­lé bari­é­ry mezi gene­ra­ce­mi a soci­ál­ní­mi sku­pi­na­mi. Vyslo­vu­ji Vám, Pavle, osob­ně své uzná­ní jako člo­vě­ku, kte­rý v sobě úspěš­ně spo­ju­je schop­nos­ti mana­že­ra, medi­á­to­ra, hudeb­ní­ka, bavi­če a kama­rá­da. Pře­ji zdar Vašim kur­zům i Vám v živo­tě pro­fe­si­o­nál­ním i osobním.

MgA. Zde­něk Vaší­ček, Ph.D., Tiš­nov 2009

Publikováno
V rubrikách Reference

Ing. Šár­ka Šti­ko­vá, Brno 2008

V srpnu 2008 jsem se popr­vé zúčast­ni­la týden­ní­ho jazy­ko­vé­ho kur­zu ang­lič­ti­ny s kanad­ský­mi lek­to­ry ve Val­ti­cích. Ten­to kurz jsem vybra­la po Inter­ne­tu pro sebe a své­ho syna. Tato oje­di­ně­lá nabíd­ka výu­ky ang­lič­ti­ny, kte­rá pro­bí­há pou­ze s rodi­lý­mi mluv­čí­mi, mě veli­ce zau­ja­la a láka­vá byla rov­něž mož­nost strá­vit týden v nád­her­ném pro­stře­dí již­ní Mora­vy – ve Val­ti­cích, s uby­to­vá­ním pří­mo u val­tic­ké­ho zám­ku. Moje zvě­da­vost, jak to vše bude pro­bí­hat a jest­li budu při svých ang­lic­kých zna­los­tech kanad­ským lek­to­rům rozu­mět, byla hned po pří­jez­du roz­ptý­le­na skvě­lou orga­ni­za­cí, přá­tel­skou a milou atmo­sfé­rou. Ang­lič­ti­na pro­bí­ha­la dopo­led­ne a odpo­led­ne po malých sku­pin­kách, spí­še než o výu­ku ve smys­lu škol­ní­ho vyu­čo­vá­ní se jed­na­lo o kon­ver­za­ci na různá téma­ta. Rov­něž veče­ry byly napl­ně­ny růz­ný­mi čin­nost­mi v režii kanad­ských lek­to­rů, kte­ří byli pro­fe­si­o­nál­ní a při­tom bez­pro­střed­ní a věno­va­li se nám po celou dobu s vel­kou ocho­tou. Kaž­dý den byl napl­ně­ný do posled­ní minu­ty a vše bylo poho­do­vé. Při odjez­du jsme se lou­či­li jako přá­te­lé, kte­ří se urči­tě příští rok sejdou zase. Ten­to kurz můžu dopo­ru­čit všem, kte­ří se chtě­jí zdo­ko­na­lit v ang­lič­ti­ně a strá­vit týden s báječ­ný­mi lid­mi v maleb­ném městečku.

Ing. Šár­ka Šti­ko­vá, Brno 2008

Publikováno
V rubrikách Reference

Ing. Milan Hra­bov­ský, Tech­no­pro­jekt, a.s., Ost­ra­va 2006

Pro­hlíd­ky zám­ků ve Val­ti­cích a v Led­ni­ci, včet­ně návštěvy skle­ní­ku, mina­re­tu a před­vá­dě­ní výcvi­ku drav­ců v neda­le­ké zámec­ké zahra­dě. Pro­jížď­ky na kolech, ať už vlast­ních nebo z míst­ní půj­čov­ny, po cyk­los­tez­kách nád­her­nou kra­ji­nou ryb­ní­ků a luž­ních lesů v Led­nic­ko-val­tic­kém are­á­lu. Ten­to are­ál je od roku 1996 jako jed­no ze dva­nác­ti míst v Čes­ké repub­li­ce zařa­zen na seznam chrá­ně­ných míst celo­svě­to­vé­ho kul­tur­ní­ho dědic­tví pod pat­ro­ná­tem UNESCO. Val­ti­ce jsou cen­t­rem regi­o­nu, pro­sla­ve­né­ho výbor­ným morav­ským vínem. Mož­nos­ti spor­tov­ní­ho vyži­tí na míst­ních teni­so­vých kur­tech ve Val­ti­cích, pro­jížď­ky na koních v Led­ni­ci, návště­va kou­pa­liš­tě v Břec­la­vi, fit cen­t­rum, masá­že, výu­ka base­ballu a dal­ší míčo­vé hry. Pose­ze­ní u tábo­rá­ku ve večer­ních hodi­nách s kyta­rou příp. har­mo­ni­kou za zpě­vu čes­kých a ang­lic­kých pís­ní. Zní to jako pří­jem­ně strá­ve­ná dovo­le­ná a přes­to se jed­ná sou­čas­ně o inten­zív­ní let­ní jazy­ko­vý kurs ang­lič­ti­ny, zamě­ře­ný pře­de­vším na kon­ver­za­ci. Kur­sy jsou pořá­dá­ny brněn­skou agen­tu­rou FESTA a letos se koná již XVI. roč­ník. Lek­to­ry jsou rodi­lí mluv­čí a zku­še­ní peda­go­go­vé ze střed­ních a vyso­kých škol z Kana­dy, hlav­ně z měst Toron­to a Peter­bo­rou­gh. Kon­takt s ang­lič­ti­nou je zaru­čen téměř 24 hodin den­ně, ať už v dopo­led­ních hodi­nách na učeb­ně nebo na výše uve­de­ných akcích. Ang­lič­ti­na pro­bí­há netra­dič­ní nená­sil­nou for­mou sys­té­mem růz­ných sou­tě­ží, her, kon­ver­za­cí na vše­o­bec­ná téma­ta, při zpě­vu ang­lic­kých pís­ní, kte­ré jsou zná­mé i v čes­ké ver­zi. Tak­že kdo si bude chtít ově­řit své zna­los­ti ang­lič­ti­ny, zís­ka­né pra­vi­del­nou účas­tí na kur­sech ve fir­mě, pří­pad­ně své zna­los­ti roz­ší­řit, má ide­ál­ní mož­nost je zúro­čit na již­ní Moravě.

Ing. Milan Hra­bov­ský, Tech­no­pro­jekt, a.s., Ost­ra­va 2006

Publikováno
V rubrikách Reference

Ladi­slav Konop­ka, 2006

V roce 2004 jsem absol­vo­val let­ní inten­ziv­ní kurz ang­lič­ti­ny s kanad­ský­mi lek­to­ry ve Val­ti­cích, kte­rý pořá­dá víc jak desít­ku let brněn­ská agen­tu­ra Fes­ta. Teh­dy se ješ­tě konal na Střed­ní vinař­ské ško­le ve Val­ti­cích, dnes pro­bí­há pří­mo na zám­ku včet­ně stra­vo­vá­ní a uby­to­vá­ní. Kurz zda­ři­lým způ­so­bem kom­bi­nu­je inten­ziv­ní výu­ku, při níž jsou účast­ní­ci roz­dě­le­ni do sku­pin pod­le úrov­ně zna­los­tí, se spor­tov­ně rela­xač­ní­mi akti­vi­ta­mi, kte­rých se v Led­nic­ko-val­tic­kém vinař­ském are­á­lu nabí­zí sku­teč­ně dosta­tek. Pro­to je čas­to vyu­ží­ván i k rodin­né aktiv­ní rekre­a­ci. Kurz, kte­ré­ho se dva­krát zúčast­ni­li i oba moji syno­vé, mohu doporučit.

Ladi­slav Konop­ka, 2006

Publikováno
V rubrikách Reference

Ing. Josef Janec, pro­ku­ris­ta, Pra­ha 2006

Dob­rý den návštěv­ní­ku inter­ne­to­vé strán­ky Agen­tu­ry Fes­ta /​Pavel’s Eng­lish Scho­ol. Vyu­ží­vám mož­nos­ti podě­lit se s Vámi o své zku­še­nos­ti z návštěv let­ních kur­sů ang­lič­ti­ny pořá­da­ných Agen­tu­rou Fes­ta se síd­lem v Brně. Dovol­te, abych se struč­ně před­sta­vil. Jsem z gene­ra­ce, kte­rá měla dlou­há léta povin­nou výu­ku rus­ké­ho jazy­ka a zna­lost jaké­ho­ko­liv jazy­ka jiné­ho byla pode­zře­lá a div­ná. Výjim­ku tvo­ři­ly dob­ro­vol­né výu­ky cizích jazy­ků – to jako voli­tel­ných před­mě­tů na střed­ních ško­lách. Ovšem zna­los­ti z těch­to škol nemoh­ly sta­čit k aktiv­ní komu­ni­ka­ci v cizím jazy­ce. Při­šla tedy na řadu osob­ní ini­ci­a­ti­va a píle jedin­ců nau­čit se něco více, než­li rus­ky a slo­ven­sky. Měl jsem to štěs­tí, že jsem po lis­to­pa­du 1989 sluš­ně ovlá­dal němec­ký jazyk, a tudíž toho také vyu­žil a stal se zaměst­nan­cem němec­ké spo­leč­nos­ti v ČR, půso­bí­cí v rám­ci celo­svě­to­vé­ho kon­cer­nu. Prá­vě pro­to, že se jed­ná o fir­mu pra­cu­jí­cí v rám­ci kon­cer­nu, je komu­ni­kač­ním jazy­kem ang­lič­ti­na. Zby­ly mi dvě mož­nos­ti – něco s ang­lič­ti­nou udě­lat nebo ode­jít. Zvo­lil jsem ces­tu dru­hou a i přes zákla­dy ze střed­ní ško­ly jsem usi­lov­ně stu­do­val ang­lic­ký jazyk. V poku­sech o rych­lé zvlád­nu­tí jazy­ka k aktiv­ní komu­ni­ka­ci absol­vo­val jsem růz­né kur­sy, osob­ní výu­ky, (včet­ně výu­ky s zahra­nič­ním lek­to­rem) a celé jsem zavr­šil čtr­nác­ti­den­ním poby­tem v jazy­ko­vé ško­le na Mal­tě. Pomi­nu-li, že vše bylo nároč­né na čas a pení­ze, byl jsem v situ­a­ci, kdy jsem nabyl poci­tu, že se dále nedo­sta­nu. Před tře­mi lety, asi tou­to dobou, nara­zil jsem na inze­rát v novi­nách – na let­ní kur­sy ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích pro­vá­dě­né lek­to­ry z Kana­dy. Chtěl jsem tak jako tak věno­vat obdo­bí léta a dovo­le­né pro stu­di­um ang­lič­ti­ny. Kurs jsem navští­vil, na mís­tě o týden pro­dlou­žil a rok poté opět zopa­ko­val. V sou­čas­nos­ti nemám pro­ka­za­tel­né pro­blémy s komu­ni­ka­cí pís­mem a slo­vem v ang­lic­kém jazy­ce a toto léto se opět na týden chys­tám do Val­tic, setkat se s někte­rý­mi dob­rý­mi zná­mý­mi a přá­te­li (i z řad lek­to­rů). Samo­zřej­mě, nezna­me­ná to, že se jed­na­lo o šleh­nu­tí kou­zel­né­ho prout­ku, pro­to­že jazyk je pře­de­vším zkouš­kou osob­ní trpě­li­vos­ti, sebeza­pře­ní a nau­če­ní se slov­ní záso­by a gra­ma­ti­ky sám s sebou. Kur­sy a lek­to­ři, vám pou­ze dají jak na to. V čem jsou z mého pohle­dy kur­sy agen­tu­ry Fes­ta ve Val­ti­cích jiné. Mám jed­no­du­ché zdů­vod­ně­ní: je to ško­la hrou, nic ško­lo­met­ské­ho, vše na dob­ro­vol­né bázi a kaž­dý kdo tam jede, ví proč tak činí, a dělá to ve vlast­ním zájmu. Roz­dě­le­ní kur­sů a způ­so­by výu­ky, jsou popsá­ny v mate­ri­á­lech agen­tu­ry. Já chci pou­ze za sebe dodat to, co tam nena­jde­te – je všu­de pří­tom­ný duch ang­lic­ké­ho jazy­ka, Baby­lon věko­vé­ho slo­že­ní účast­ní­ků a hlav­ní – osob­ní vstříc­nost lek­to­rů z Kana­dy. Co urči­tě si odve­ze­te, je pře­stat se bát jazy­ka, mlu­vit, tře­ba i špat­ně, ale hlav­ně mlu­vit. Ba co více, bude­te i zpí­vat v ang­lič­ti­ně a to zce­la upřím­ně míně­no a nej­lé­pe Vám to půjde při večer­ní návštěvě a degusta­ci v někte­rém z Val­tic­kých sklíp­ků. Všem odváž­liv­cům pře­ji hez­ký pobyt a pokud by Vaše zku­še­nost měla být jiná, po čase zjis­tí­te, že pře­ci jenom něco na tom bylo pozitivního.

Ing. Josef Janec, pro­ku­ris­ta, Pra­ha 2006

Publikováno
V rubrikách Reference