Mgr. Lubo­mír Vese­lý, uči­tel, Třešť 2015

Jak zabít dvě mou­chy jed­nou ranou? Poda­ří se vám to, když navští­ví­te o prázd­ni­nách let­ní jazy­ko­vý kurz ang­lič­ti­ny ve Val­ti­cích. Spo­jí­te pří­jem­né s uži­teč­ným. Jez­dím tam více méně pra­vi­del­ně už po mno­ho let, ale až teď jsem se roz­ho­dl něco k tomu napsat. Ang­lič­ti­na je má srdeč­ní zále­ži­tost a minu­lý týden jsem se jí mohl věno­vat dosy­ta. Měli jsme jako vždy úžas­né lek­to­ry z Kana­dy, ochot­né, milé, kte­ří nikdy neod­mít­nou pomoct a spl­nit vaše přá­ní. Kon­ver­zač­ní hodi­ny mají skvě­le při­pra­ve­né, vybí­ra­jí zají­ma­vá téma­ta. Zkrát­ka a dob­ře, kdo se chce něco nové­ho nau­čit, tady k tomu má skvě­lou pří­le­ži­tost. Na dru­hé stra­ně tu člo­věk necí­tí žád­ný tlak nebo ner­vo­zi­tu, panu­je tu vždy pří­jem­ná přá­tel­ská atmo­sfé­ra, kte­rá se utu­žu­je mimo jiné i při ochut­náv­ce vín ve vin­ných sklíp­cích. Oko­lí Val­tic a měs­to samot­né jsou pře­sy­ce­ny his­to­rií, nabí­ze­jí vycház­ky do pří­ro­dy, návště­vu zám­ku, pros­tě kaž­dý si vybe­re. Jsem nesmír­ně rád, že se najdou lidé, jako je rodi­na Břouš­ko­va, kte­ří jsou schop­ni tyto kur­zy úspěš­ně orga­ni­zo­vat už 25 let, a věřím, že se jim to bude dařit ješ­tě řadu let.

Mgr. Lubo­mír Vese­lý, uči­tel, Třešť 2015