Jara a Eva, Brno 2012

Dear Pavel, hlá­sí se s týden­ním odstu­pem Eva a Jara Suchý. Pad­li jsme po hla­vě do pra­cov­ní­ho pro­ce­su, tak jsme nemě­li vůbec čas se ozvat a vyslo­vit své nad­še­ní! A záro­veň zkla­má­ní – z toho, že kurs tak rych­le ute­kl a nepo­kra­ču­je napo­řád. A že tam teď nejsme! Tak úžas­ný týden díky Tobě, Tvé rodi­ně a úžas­ným lek­to­rům – Julii, Carol, San­dy­mu a Henry­mu – jsme dosud neza­ži­li a těší­me se na příští čer­ve­nec. Dou­fám, že se nám poda­ří při­jet ve vět­ším počtu a mož­ná i na del­ší čas. I když bylo vše pod­ří­ze­no výu­ce ang­lič­ti­ny, a to je dob­ře (vypra­co­va­li jste výbor­ný řád a režim), tak kurs byl v abso­lut­ní sym­bi­óze s úžas­ným pro­stře­dím val­tic­ké­ho zám­ku, návště­va­mi vin­ných skle­pů (samo­zřej­mě až po výu­ce a jen pro zle­ti­lé) a s ostat­ní­mi akti­vi­ta­mi a vlast­ně díky tomu i navá­za­ný­mi nový­mi přá­tel­ství­mi. Srdeč­ně zdra­ví­me všech­ny Břouš­ky s přá­ním krás­ných dní ve Val­ti­cích a s přá­ním úspěš­né­ho pod­ni­ká­ní v „Pavel’s Eng­lish Scho­ol“. Deska Tvých son­gů je výbor­ná a je to po letech při­po­me­nu­tím zná­mých melo­dic­kých a poho­do­vých songů!

Jara a Eva, Brno 2012