Josef Sůkop, ředi­tel spo­leč­nos­ti Elek­trik­mont, Brno 2016

Chtěl bych tím­to podě­ko­vat celé rodi­ně Pav­la Břouš­ka za orga­ni­za­ci toho­to kur­zu. Skvě­lí lek­to­ři, i když z počát­ku jsem měl oba­vy z přís­né­ho pohle­du star­ších uči­te­lek. Ale již prv­ní hodi­na uká­za­la, že mé oba­vy byly zby­teč­né – ba nao­pak! U těch­to pro­fe­si­o­nál­ních a ener­gic­kých peda­go­gů jsem nale­zl úžas­ný cit, pocho­pe­ní, empa­tii a také skvě­lou pomoc. K tomu se při­da­la kom­bi­na­ce uči­tel­ské­ho mlá­dí, skvě­lá par­ta spo­lu­žá­ků – nás „věč­ných stu­den­tů“, nád­her­né pro­stře­dí Val­tic­ké­ho zám­ku, večer­ní kon­ver­za­ce u vína… A ano, to je ta zázrač­ná „Břouš­ko­va“ meto­da výu­ky! Nejen, že se něco nená­sil­nou for­mou nau­čí­te, ale i Vaše tělo i duše rela­xu­je a mezi tee­nage­ry i vskut­ku omlád­ne­te. Příští rok jede­me znova!

Josef Sůkop, ředi­tel spo­leč­nos­ti Elek­trik­mont, Brno 2016