Růže­na Kři­ván­ko­vá, Brno 2013

Milý Pavle, jsem ráda, že jsem se s Vámi po mno­ha letech opět setka­la a po 22 letech zno­vu pro­ži­la týden v radost­né, přá­tel­ské, moti­vu­jí­cí atmo­sfé­ře Vaše­ho let­ní­ho kur­zu ang­lič­ti­ny. Ten­to­krát byl pro­gram tak boha­tý, že se ang­lič­ti­na pro­lí­na­la celým dnem, vlast­ně až do noci, spon­tán­ně, radost­ně – a to jsem přes­ně chtě­la. Poba­vi­lo mne, jak se všich­ni účast­ni­ci víc a víc noři­li do ang­lič­ti­ny – v dru­hé polo­vi­ně týd­ne se už čas­to bavi­li mezi sebou ang­lic­ky, i když mezi nimi nebyl žád­ný z kanad­ských lek­to­rů. Za ten skvě­lý týden děku­ji Vám, Eliš­ce, vlast­ně celé Vaší rodi­ně, všech­ny srdeč­ně zdra­vím a pře­ji pev­né zdra­ví, nezdol­ný elán, spous­tu skvě­lých nápa­dů a pro dal­ší čin­nost agen­tu­ry Fes­ta dob­ré pod­mín­ky a stá­le jen čest­né, upřím­né, spo­leh­li­vé a radost­ně spo­lu­pra­cu­jí­cí lidi, se kte­rý­mi čin­nost Vaší agen­tu­ry souvisí.

Růže­na Kři­ván­ko­vá, Brno 2013