Ilo­na Poš­to­vá, Pra­ha 2012

Veli­ce ráda bych podě­ko­va­la za zají­ma­vý kurz ang­lič­ti­ny. Už jsem absol­vo­va­la mno­ho kur­zů, pře­váž­ně v zahra­ni­čí, ale nikde jsem se nese­tka­la s tako­vou srdeč­nou a domá­cí atmo­sfé­rou, jako ve Val­ti­cích. Nevím, zda to má na svě­do­mí to morav­ské víneč­ko, ale všich­ni účast­ní­ci kur­zu – včet­ně peda­go­gů – byli báječ­ní. Nic zde neby­lo nemož­né, pokaž­dé se našel způ­sob, jak řešit situ­a­ci, byla i legra­ce a hlav­ně měli všich­ni dobrou vůli se účast­nit. Klo­bouk dolů před Vaši­mi schop­nost­mi sklou­bit a zor­ga­ni­zo­vat tak nesou­ro­dý (věko­vě) počet lidí a uvést jej do cho­du. Těším se na příští léto a dal­ší roč­ník kur­zů ve Valticích.

Ilo­na Poš­to­vá, Pra­ha 2012