Luc­ka Hol­ma­no­vá, Indo­ne­sie 2013

Zdra­vím od rov­ní­ku, kde učím v mezi­ná­rod­ní mateř­ské ško­le a děku­ju Vám. Bez Vaší „Pavel’s Eng­lish Scho­ol“ bych nikdy nemě­la odva­hu pou­ží­vat ang­lič­ti­nu a nemoh­la bych si tak spl­nit svůj sen ces­to­vat. Dou­fám, že se Vám daří a děti Vám ros­tou jenom k rados­ti ☺ Hod­ně sil, ať pomů­že­te pou­ží­vat cizí jazyk dal­ším bojí­cím se duším.

Luc­ka Hol­ma­no­vá, Indo­ne­sie 2013