Adéla Jací­ko­vá, stu­dent­ka diva­del­ní­ho manage­men­tu, Brno 2003

Váže­ný pane Břouš­ku, chtě­la bych Vám i Vaší man­žel­ce vel­mi podě­ko­vat za krás­ně a uži­teč­ně strá­ve­ný týden na inten­ziv­ním kur­zu ang­lic­ké­ho jazy­ka Pavel’s Eng­lish Sum­mer Scho­ol, kte­rý pořá­dá Vaše agen­tu­ra Fes­ta. Přes­to­že jsem stu­dent­kou čtvr­té­ho roč­ní­ku pro­duk­ce na Diva­del­ní fakul­tě Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Brně a zabý­vám se pro­to čas­to pořá­dá­ním obdob­ných akcí, byla jsem mile pře­kva­pe­na per­fekt­ně zvlád­nu­tou orga­ni­za­cí kur­zu, kte­rý pro­bí­hal ve vel­mi poklid­né atmo­sfé­ře. Týden strá­ve­ný ve Val­ti­cích pro mne nezna­me­nal pou­ze inten­ziv­ní výu­ku ang­lic­ké­ho jazy­ka, ale také aktiv­ní odpo­či­nek ve spo­leč­nos­ti všech věko­vých kate­go­rií a soci­ál­ních vrs­tev. Pozna­la jsem zde nové přá­te­le, měla jsem čas zaspor­to­vat si, navští­vit nád­her­ný zámek v Led­ni­ci i oku­sit víno v tam­ních sklíp­cích. To vše za neu­stá­lé spo­leč­nos­ti obě­ta­vých kanad­ských lek­to­rů, kte­ří se všem účast­ní­kům kur­zu plně věno­va­li i v čase mimo ofi­ci­ál­ní výu­ku. Dou­fám, že nepo­ru­ší­te tra­di­ci a v příš­tím roce budu moci Váš kurz navští­vit znovu.

Adéla Jací­ko­vá, stu­dent­ka diva­del­ní­ho manage­men­tu, Brno 2003

Publikováno
V rubrikách Reference

Eva Novot­ná a Dáša Cha­li­mo­niu­ko­vá, Rie­ter CZ, a. s., Ústí nad Orli­cí 2002

V naší fir­mě bylo pro­ve­de­no pra­vi­del­né hod­no­ce­ní stá­va­jí­cích doda­va­te­lů. Vaše fir­ma byla zařa­ze­na do sku­pi­ny A – schop­ný bez výhrad. Dou­fám, že naše spo­lu­prá­ce bude v budouc­nos­ti rov­něž hod­no­ce­na stup­něm A.

Eva Novot­ná a Dáša Cha­li­mo­niu­ko­vá, Rie­ter CZ, a. s., Ústí nad Orli­cí 2002

Publikováno
V rubrikách Reference

kolek­tiv pra­cov­ní­ků eko­no­mic­ké­ho oddě­le­ní, Tes­la Sezam, a. s., Rož­nov pod Rad­hoš­těm 2000

Ve dnech 6. – 19. spr­na 2000 jsem se spo­lu se svý­mi tře­mi kole­gy­ně­mi zúčast­ni­la kur­zu ang­lic­ké­ho jazy­ka pořá­da­né­ho brněn­skou agen­tu­rou Fes­ta. Ráda bych Vám tou­to ces­tou vyjá­d­ři­la za náš kolek­tiv podě­ko­vá­ní za skvě­le zor­ga­ni­zo­va­ný kurz. Úro­veň výu­ky hod­no­tí­me vel­mi klad­ně a rov­něž pro­stře­dí již­ní Mora­vy jis­tě při­spě­lo k vel­ké obli­bě těch­to kur­zů. Dou­fá­me, že i v příš­tích letech nám pra­cov­ní vytí­že­ní dovo­lí a bude­me se moci zúčast­nit, tře­ba i ve vět­ším počtu. Pře­je­me Vaší agen­tu­ře hod­ně zda­ru v dal­ší prá­ci a hlav­ně mno­ho spo­ko­je­ných absol­ven­tů kur­zů. My se mezi ně urči­tě řadíme.

kolek­tiv pra­cov­ní­ků eko­no­mic­ké­ho oddě­le­ní, Tes­la Sezam, a. s., Rož­nov pod Rad­hoš­těm 2000

Publikováno
V rubrikách Reference