Adéla Jací­ko­vá, stu­dent­ka diva­del­ní­ho manage­men­tu, Brno 2003

Váže­ný pane Břouš­ku, chtě­la bych Vám i Vaší man­žel­ce vel­mi podě­ko­vat za krás­ně a uži­teč­ně strá­ve­ný týden na inten­ziv­ním kur­zu ang­lic­ké­ho jazy­ka Pavel’s Eng­lish Sum­mer Scho­ol, kte­rý pořá­dá Vaše agen­tu­ra Fes­ta. Přes­to­že jsem stu­dent­kou čtvr­té­ho roč­ní­ku pro­duk­ce na Diva­del­ní fakul­tě Janáč­ko­vy aka­de­mie múzic­kých umě­ní v Brně a zabý­vám se pro­to čas­to pořá­dá­ním obdob­ných akcí, byla jsem mile pře­kva­pe­na per­fekt­ně zvlád­nu­tou orga­ni­za­cí kur­zu, kte­rý pro­bí­hal ve vel­mi poklid­né atmo­sfé­ře. Týden strá­ve­ný ve Val­ti­cích pro mne nezna­me­nal pou­ze inten­ziv­ní výu­ku ang­lic­ké­ho jazy­ka, ale také aktiv­ní odpo­či­nek ve spo­leč­nos­ti všech věko­vých kate­go­rií a soci­ál­ních vrs­tev. Pozna­la jsem zde nové přá­te­le, měla jsem čas zaspor­to­vat si, navští­vit nád­her­ný zámek v Led­ni­ci i oku­sit víno v tam­ních sklíp­cích. To vše za neu­stá­lé spo­leč­nos­ti obě­ta­vých kanad­ských lek­to­rů, kte­ří se všem účast­ní­kům kur­zu plně věno­va­li i v čase mimo ofi­ci­ál­ní výu­ku. Dou­fám, že nepo­ru­ší­te tra­di­ci a v příš­tím roce budu moci Váš kurz navští­vit znovu.

Adéla Jací­ko­vá, stu­dent­ka diva­del­ní­ho manage­men­tu, Brno 2003