kolek­tiv pra­cov­ní­ků eko­no­mic­ké­ho oddě­le­ní, Tes­la Sezam, a. s., Rož­nov pod Rad­hoš­těm 2000

Ve dnech 6. – 19. spr­na 2000 jsem se spo­lu se svý­mi tře­mi kole­gy­ně­mi zúčast­ni­la kur­zu ang­lic­ké­ho jazy­ka pořá­da­né­ho brněn­skou agen­tu­rou Fes­ta. Ráda bych Vám tou­to ces­tou vyjá­d­ři­la za náš kolek­tiv podě­ko­vá­ní za skvě­le zor­ga­ni­zo­va­ný kurz. Úro­veň výu­ky hod­no­tí­me vel­mi klad­ně a rov­něž pro­stře­dí již­ní Mora­vy jis­tě při­spě­lo k vel­ké obli­bě těch­to kur­zů. Dou­fá­me, že i v příš­tích letech nám pra­cov­ní vytí­že­ní dovo­lí a bude­me se moci zúčast­nit, tře­ba i ve vět­ším počtu. Pře­je­me Vaší agen­tu­ře hod­ně zda­ru v dal­ší prá­ci a hlav­ně mno­ho spo­ko­je­ných absol­ven­tů kur­zů. My se mezi ně urči­tě řadíme.

kolek­tiv pra­cov­ní­ků eko­no­mic­ké­ho oddě­le­ní, Tes­la Sezam, a. s., Rož­nov pod Rad­hoš­těm 2000