Eva Novot­ná a Dáša Cha­li­mo­niu­ko­vá, Rie­ter CZ, a. s., Ústí nad Orli­cí 2002

V naší fir­mě bylo pro­ve­de­no pra­vi­del­né hod­no­ce­ní stá­va­jí­cích doda­va­te­lů. Vaše fir­ma byla zařa­ze­na do sku­pi­ny A – schop­ný bez výhrad. Dou­fám, že naše spo­lu­prá­ce bude v budouc­nos­ti rov­něž hod­no­ce­na stup­něm A.

Eva Novot­ná a Dáša Cha­li­mo­niu­ko­vá, Rie­ter CZ, a. s., Ústí nad Orli­cí 2002