Mar­ti­na Kozá­ko­vá, Varn­sdorf 2018

Ráda bych podě­ko­va­la celé vaší rodi­ně za skvě­le pro­pra­co­va­nou orga­ni­za­ci, přá­tel­ský pří­stup a úžas­nou atmo­sfé­ru. Moc se mi líbi­ly „hry“, kte­ré jsme děla­li hned prv­ní večer – ško­da, že jich neby­lo víc. Dále bych chtě­la Vám i lek­to­rům podě­ko­vat za to, že jsem se na Vašem kur­zu roz­mlu­vi­la. Přes­to, že jsem se uči­la ang­lič­ti­nu něko­lik let, stá­le jsem neby­la schop­ná mlu­vit, pro­to­že jsem se sty­dě­la za to, kolik chyb při mlu­ve­ní dělám. Díky tomu, že jsem sly­še­la, že i ostat­ní mlu­ví s chy­ba­mi a spous­ta z nich to neře­ší, doda­la jsem si odva­hu a zača­la jsem mlu­vit také. Dokon­ce jsem chví­le­mi byla líná pře­pnout do češ­ti­ny, což je pro mě neu­vě­ři­tel­né. To vše se sta­lo díky obrov­ské trpě­li­vos­ti a přá­tel­ské­mu pří­stu­pu všech lek­to­rů a Vaší rodiny.

Mar­ti­na Kozá­ko­vá, Varn­sdorf 2018