PhDr. Vác­lav Sen­juk, redak­tor a edi­tor, Pra­ha 2017

Oprav­do­vý zájem vede­ní o kva­li­tu kur­zů a oprav­do­vý zájem lek­to­rů o to, aby se stu­den­ti – kli­en­ti cíti­li co nej­lé­pe. Uvol­ně­ná atmo­sfé­ra, při­tom při lek­cích dob­ro­vol­ná dis­ci­plí­na. Jazy­ko­vá pra­xe – a o tu tady jde – se nabý­vá postup­ně, sko­ro nená­pad­ně, o to však spo­leh­li­vě­ji a ve výsled­ku „trvan­li­věj­ší“. Dal­ší věci jako pro­gram ve vol­ných chví­lích, doplň­ko­vý pro­gram s hud­bou atd. – to už je jen tře­šin­ka na dortu.

PhDr. Vác­lav Sen­juk, redak­tor a edi­tor, Pra­ha 2017