Sle­vy

Sle­vy na balí­ček inten­ziv­ní kurz s uby­to­vá­ním a stravováním

Při uhra­ze­ní kur­zov­né­ho nebo zálo­hy do 3. 3. 2021
pla­tí pro kurz včet­ně uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní (roz­ho­du­je datum při­psá­ní plat­by na účet příjemce)
500 Kč
Při účas­ti na dvou tur­nusech – sle­va na dru­hý turnus500 Kč