Podmínky soutěže

Soutěžní pravidla

 1. Pořadatel a organizátor soutěže: Agentura Festa - Mgr. Eliška Břoušková se sídlem Malinovského náměstí 211/5, 60200 Brno - Brno-město (FO podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku), letní kurzy angličtiny s kanadskými lektory (www.letni-kurzy.cz), vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/agenturafesta/ soutěž "sleva za vysvědčení" (dále "soutěž").

Doba trvání soutěže

 1. Soutěž bude realizována v termínu od 28. 6. 2019 s trváním do 30. 6. 2109 do 23:59 hod. (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.

Podmínky účasti

 1. Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 10 let mající profil na sociální síti Facebook, která v době konání soutěže zašle soutěžní fotografii s vysvědčením ve formě komentáře pod příspěvkem.
 2. Osoby mladší 18 let musí mít však k účasti v soutěži souhlas zákonného zástupce. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
 3. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Mechanika

 1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že k soutěžnímu příspěvku přidá komentář s fotografií s vysvědčením.
 2. Soutěžící bude kontaktován zásláním soukromé zprávy se slevovým kuponem.
 3. Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může za celou dobu trvání soutěže pouze jednou.

Výhra

 1. Každý soutěžící obdrží slevový kupon ve výši 700 Kč na letní intenzivní kurz angličtiny ve Valticích 2019.
 2. Kupon je potřeba uplatnit do 14 dnů. Kupon lze využít pouze na turnusy, jejichž kapacita nebyla vyčerpána. Aktuální dostupnost je k dispozici v přihlášce na adrese https://www.letni-kurzy.cz/application/.
 3. Kupon je platný pouze pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří zaslali fotografii.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

 1. Sdílem soutěžního komentáře k soutěžímu postu vyjadřuje účastnik soutěžící dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly soutěže a soužasně uděluje v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR), bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci soutěže Agentuře Festa, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení, a dále souhlas s užitím těchto údajů a fotografií ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu 3 let od udělení souhlasu. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese zpracovatele odvolán.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži. Obdrží-li pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady.
 3. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí soutěže jsou nebo mohou být autorská díla soutěžících, uděluje také tímto každý soutěžící (resp. účastník soutěže) pořadateli souhlas s úpravami a jakýmkoli užitím, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, díla nebo jeho částí zdarma, bez časového, územního a množstevního omezení, případně i bez výslovného uvádění jeho autorství. Účastník soutěže rovněž souhlasí s případným spojením jeho díla s jiným dílem anebo s jejím zařazením do díla souborného. Uvedenou licenci může pořadatel poskytnout třetím osobám nebo jí nemusí vůbec využít.
 4. Dále soutěžící zapojením do soutěže bere na vědomí a závazně prohlašuje, že jakékoliv dílo, které poskytne coby soutěžní příspěvek do soutěže je jeho dílem a/nebo má od autora a všech osob s tímto dílem spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže i po soutěži a dle pravidel této soutěže. Soutěžící se zavazuje, že užitím soutěžního příspěvku nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, včetně práv osob zobrazených v soutěžním příspěvku. Veškeré nutné souhlasy související s užitím soutěžního příspěvku v této soutěži si musí účastník soutěže vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Za případné porušení práv třetích osob, zejména práv autorských či osobnostních, v souvislosti se soutěžním příspěvkem, je odpovědný účastník soutěže.
 5. V případě další potřeby užití takového díla pořadatelem (rozuměj nad rámec výše uvedený v těchto pravidlech) soutěžící potvrzuje, že v návaznosti na vznesený požadavek pořadatele písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla pořadatelem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Soutěžící však není povinen s užitím podle předchozí věty souhlasit. Za toto užití soutěžícímu nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Další důležité podmínky soutěže

 1. Získat výhru je možné pouze do okamžiku ukončení soutěže. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže v souladu s § 84-90 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění občanského zákoníku, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 2. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech.
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na soutěžním portále pořadatele. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž.
 5. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 6. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení účastníka soutěže nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 7. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.